Data publikacji w serwisie:

Rozwój naukowy i artystyczny z programem „Exchange to the US” Fundacji Kościuszkowskiej

Chcesz rozwijać się naukowo lub artystycznie w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 2023/2024? Do 15 listopada zgłoś się do programu „Exchange to the US” Fundacji Kościuszkowskiej!

W programie uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie, w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski. Każdego roku Fundacja przyznaje stypendia i granty o łącznej wartości przekraczającej 400 000 USD. Otrzymuje je ok. 40 osób.

Formy wsparcia

W ramach programu „Exchange to the US” możliwe są różne formy wsparcia:

  • stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, ekspertów i artystów – na badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy,
  • granty Fundacji Kościuszkowskiej dla pracowników naukowych oraz profesjonalistów i artystów – na badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy,
  • stypendia dydaktyczne Fundacji Kościuszkowskiej – umożliwiają pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do dziesięciu miesięcy. Zajęcia powinny dotyczyć tematyki polskiej kultury i języka. Stypendyści mogą jednocześnie kontynuować swoje badania przebywając na tej ścieżce stypendialnej.
Kto może aplikować do programu?

O stypendium mogą ubiegać się obywatele Polski lub posiadacze Karty Polaka mieszkający stale na terenie Rzeczypospolitej.

Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie przed rozpoczęciem programu. Powinni także być w stanie komunikować się w języku angielskim w stopniu pozwalającym na czynne uczestnictwo w rozmowach, zajęciach i wydarzeniach prowadzonych w języku angielskim. Stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia doktoranckie lub bardziej doświadczonym pracownikom naukowym.

Kandydaci, którzy brali udział w programie w poprzednich edycjach, mogą wziąć w nim udział ponownie po trzech latach od ukończenia realizowanego wcześniej stypendium.

Proces aplikacji

W lutym każdego roku członkowie Komisji Ekspertów Fundacji Kościuszkowskiej prowadzą przesłuchania kandydatów w warszawskim biurze Fundacji Kościuszkowskiej. Wszystkie przesłuchania odbywają się w języku angielskim. Kandydat ma czas na zaprezentowanie swojego projektu i udzielanie odpowiedzi na pytania członków Komisji.

Rzeczowa dyskusja nad wyborem kandydatów odbywa się po analizie przez Komisję ich dorobku i kwalifikacji, ważności projektu, jakości wniosku przygotowanego przez kandydata oraz wrażeń z prezentacji przed Komisją. Ważne jest, aby kandydat przekonał Komisję, że projekt zasługuje na wsparcie Fundacji, jest klarowny i istotny oraz jego realizacja w USA przyniesie korzyści nie tylko kandydatowi, ale także dziedzinie, którą reprezentuje.

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Napisz na maila: exchangetotheus@thekf.org

Rekrutacja do programu trwa do 15 listopada 2022 r.