Data publikacji w serwisie:

Historia i polityka współczesna – interdyscyplinarne studia nauczycielskie

Wydział Historii oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zapraszają na interdyscyplinarne studia nauczycielskie drugiego stopnia dające uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów w szkole: wiedza o społeczeństwie oraz historia i teraźniejszość. Rekrutacja trwa do 20 września.

Historia i polityka współczesna jest kierunkiem badawczym, który będzie realizowany w dwóch dyscyplinach: historii (55% ECTS) oraz nauk o polityce i administracji (45% ECTS). Dyscypliną wiodącą jest historia.

Program przewiduje kształcenie w trzech uzupełniających się wymiarach:

  • przedmiotowym – dotyczy pogłębionej i sproblematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu historii najnowszej oraz wiedzy o polityce i społeczeństwie współczesnym;
  • pedagogiczno-dydaktycznym – dotyczy wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych z zakresu dydaktyki przedmiotowej, ogólnej, pedagogiki i psychologii w powiązaniu z praktykami pedagogicznymi i dydaktycznymi;
  • badawczym – dotyczy wiedzy metodologicznej oraz umiejętności badawczych z zakresu badań historycznych i społecznych odniesionych do: historii współczesnej, nauk o polityce i administracji oraz edukacji w powiązaniu z dydaktyką przedmiotową.

Do wyboru studentów pozostają przedmioty badawcze, w tym laboratoria badawcze i historyczno-politologiczne seminarium magisterskie. Laboratoria i seminaria mają charakter fakultatywny, a ich lista będzie ogłaszana na początku każdego roku akademickiego.

Program adresowany jest do absolwentów i absolwentek studiów licencjackich lub pięcioletnich studiów magisterskich, historycznych i/lub politologicznych. Limit przyjęć na kierunek wynosi 40 miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów oraz sylabusy są dostępne na stronie: https://sylabus.amu.edu.pl/pl/1/19/3/3/29/115

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Wydziału Historii (Kalendarz rekrutacji) oraz w Systemie Internetowej Rekrutacji: Historia i polityka współczesna - interdyscyplinarne studia nauczycielskie