Data publikacji w serwisie:

Program Stypendiów Pomostowych

4 lipca br. rusza nabór do XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Złóż wniosek i zdobądź 7000 zł na I rok studiów!

Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów i techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy od 4 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. (do godz. 16.00) wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 25 sierpnia 2022 r. wnioski nie będą przyjmowane.

W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów należy kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu, p. Sylwią Stawujak (tel. 61 856 07 40).

Dowiedz się więcej: XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych