Data publikacji w serwisie:

Studia na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM jest nową, unikatową w skali kraju jednostką.

Wydział utworzony został w 2019 roku z połączenia: Instytutu Kulturoznawstwa, Instytutu Antropologii i Etnologii oraz Katedry Teatru i Sztuki Mediów. Jest on zlokalizowany w ramach kampusów: Ogrody (IK), Morasko (IAiE) oraz Collegium Maius (KTiSM). Trzy jednostki tworzące Wydział wnoszą szerokie spektrum tematyki badawczej oraz różnorodnych podejść metodologicznych, co wspólnie kształtuje niezwykle interesującą konstelację badań fenomenów kulturowych, artystycznych i społecznych.

Badania w Instytucie Kulturoznawstwa prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych nurtów i tendencji w światowej humanistyce. Polska tradycja kulturoznawcza uzupełniania jest o nowe podejścia: teorię komunikacji międzykulturowej, anglo-amerykańskie studia kulturowe, visual studies, media studies, performance studies, studia genderowe i postkolonialne. Rozwijane są podejścia związane z tzw. analizą kulturową oraz badaniami jakościowymi.

W badaniach prowadzonych w ramach Instytutu Antropologii i Etnologii obecne są różnorodne zagadnienia, takie jak dziedzictwo kulturowe, etniczność, polityka, w tym ruchy indygenistyczne, technologie rządzenia, sposoby sprawowania władzy, protesty i opór, alterglobalizm, sport (futbol), religijność, pop-kultura w jej wielorakich przejawach, postsocjalizm, kapitalizm i neoliberalizm, energetyka i środowisko, społeczno-kulturowe aspekty zdrowia, mobilność jako fenomen społeczno-kulturowy, mniejszości i nacjonalizm, migracje oraz ksenofobia.

Katedra Teatru i Sztuki Mediów specjalizuje się w badaniach nad dramatem, teatrem, performansem, tańcem, jak też hybrydowymi formami praktyk artystycznych i kulturowych. W Katedrze prowadzane są również badania nad kulturą medialną i cyfrową, grami wideo, jak też najnowszymi zagadnieniami związanymi z nurtami posthumanistycznymi, relacjami sztuki, nauki i technologii oraz problematyką społeczeństwa sieci.

Inter- i transdyscyplinarne badania prowadzone są także w ramach działalności centrów badawczych:

Oferta wydziału

Badania prowadzone w jednostkach Wydziału mają swoje odzwierciedlenie w charakterystyce i oryginalności studiów licencjackich i magisterskich. Wydział oferuje szeroki wachlarz możliwości zdobywania profesjonalnego wykształcenia w obrębie studiów nad kulturą, sztuką, społeczeństwem. W ostatnich ocenach Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prowadzone na Wydziale, kierunki uzyskały bardzo wysokie noty oraz wyróżnienia.

Wydział proponuje następujące programy studiów I i II stopnia w języku polskim: Kulturoznawstwo, Etnologię, jak też Wiedzę o teatrze (I stopień) oraz Media interaktywne i widowiska (II stopień).

Na Wydziale funkcjonują studia w języku angielskim Intercultural Communication (studia magisterskie w zakresie kulturoznawstwa); CREOLE (Anthropology. Cultural Differences and Transnational Processes – studia magisterskie w zakresie antropologii); oraz studia podyplomowe Connect – Rozwój publiczności.

Studia zorientowane etnologicznie i antropologicznie opracowano z myślą o tym, by wraz z wiedzą o kulturze przekazać studentom i studentkom podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę tolerancji i szacunku wobec odmiennych ras, kultur, religii i społeczeństw. Program odzwierciedla wspólne elementy etnologii i antropologii, akcentując jednocześnie ich specyfikę wynikającą z tradycji rozwojowych i preferencji badawczych.

Studia kulturoznawcze zapewniają kompleksową wiedzę o różnych przejawach kultury artystycznej i popularnej (sztuki wizualne, teatr i performans, literatura, muzyka, film, ale i komiks, media społecznościowe, sztuka publiczna). Program skonstruowany jest tak, aby obok wiedzy przekazać także umiejętności twórczej pracy w sektorze kultury i sektorach kreatywnych.

Studia licencjackie na kierunku Wiedza o teatrze pozwalają poznać i zrozumieć przemiany zachodzące w coraz silniej steatralizowanej kulturze współczesnej. Poznańska teatrologia stwarza też okazję do wszechstronnych działań praktycznych (m.in. udział w warsztatach, realizacja własnych projektów kuratorskich).

Studia magisterskie na kierunku Media interaktywne i widowiska skupione są na osadzone są we współczesnych naukach o kulturze i mediach, proponują interdyscyplinarne podejście w ramach badań nad współczesną kulturą, sztuką i technologią, które realizowane jest między innymi poprzez zespołowe działania projektowe, oparte na wymianie kompetencji pomiędzy indywidualnymi studentami.

Studenci mogą realizować swoje pasje poznawcze i praktyczne działania w licznie obecnych na Wydziale kołach naukowych: Studenckim Kole Naukowym Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego (SKNE), Kole Naukowym CYBERKULTURA, Kole Naukowym Kulturowych Studiów Miejskich, Kole Filmoznawców i Medioznawców, Kole Filozofii Mediów, Kole Naukowym Interactive Lab, Kole Naukowym Teatrologów.

Tak różnorodna oferta badawcza i dydaktyczna Wydziału daje wyjątkowe i unikatowe w skali kraju szanse studentom i studentkom na zdobycie rzetelniej wiedzy oraz rozmaitych form praktyk od terenowych, przez artystyczne i kulturotwórcze, aż po analizy zjawisk medialnych i sieciowych.

Zobacz kierunki Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej:

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa https://waik.amu.edu.pl

oraz stron poszczegółnych instytutów:

Instytut Kulturoznawstwa http://kulturoznawstwo.amu.edu.pl

Instytut Antropologii i Etnologii http://etnologia.amu.edu.pl

Katedra Teatru i Sztuki Mediów http://itism.amu.edu.pl

Zapraszamy też do obserwowania profilu WAiK na facebooku: https://www.facebook.com/waikuam