Data publikacji w serwisie:

Stypendia pomostowe dla maturzystów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi uruchomiły kolejną edycję Programu Stypendiów Pomostowych.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów l stopnia lub jednolitych magisterskich. Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną W 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem;
  • okres zameldowania nie możne być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na https://www.stypendia-pomostowe.pl/
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1,688 zł. brutto
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą co najmniej 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 roku (do qodziny 16-ej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/ a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do oddziału KoWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Wszystkie informacje o stypendium oraz regulamin przystawiania stypendium znajdują się na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/

W  przypadku pytań dotyczących stypendiów można kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KoWR W Poznaniu p, Sylwią Stawujak tel. 61 856 07 40.