Data publikacji w serwisie:

UAM sięga po międzynarodowy „znak jakości”

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czyni kolejne kroki, aby wzmocnić swoją pozycję w Europie i na świecie. Wpływ na to ma mieć przede wszystkim umiędzynarodowienie badań i kształcenia akademickiego.

UAM zabiega też o międzynarodowy „znak jakości”, czyli rekomendację Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (Europen University Association, EUA), które zrzesza 850 uniwersytetów z 47 krajów.

EUA realizuje liczne europejskie projekty wspierające rozwój szkolnictwa wyższego. Stowarzyszenie tworzy dobre warunki do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczelniami w formie konferencji, forów dyskusyjnych, warsztatów oraz seminariów tematycznych.

Jednym ze szczególnie istotnych programów realizowanych przez EUA jest program tzw. ewaluacji instytucjonalnych (Institutional Evaluation Programme, IEP EUA). Dobrowolnej ocenie poddało się 400 uczelni z 45 krajów z całego świata.

UAM jest – po Politechnice Gdańskiej, Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – czwartą polską szkołą wyższą i pierwszym klasycznym uniwersytetem, który zgłosił swój akces do programu IEP EUA.

Poddanie się takiej ocenie wpłynie korzystnie na dalszy rozwój uniwersytetu, zarówno w sferze zarządzania uczelnią, budowania nowoczesnej kultury organizacyjnej, ale przede wszystkim w zakresie budowania kultury jakości badań naukowych i kształcenia akademickiego.

Kluczowa w procesie ewaluacji będzie odpowiedź na pytania:

  • Jakie cele uczelnia przed sobą stawia?
  • W jaki sposób chce te cele osiągnąć?
  • W jaki sposób uczelnia ocenia, że stosowane rozwiązania/procedury działają w sposób właściwy i prowadzący do zamierzonych celów?
  • Jakie działania wprowadza, żeby zmierzać ku doskonałości?

Przeprowadzony audyt pozwoli uczelni na dotrzymanie kroku międzynarodowym ośrodkom akademickim.