Data publikacji w serwisie:

Zobacz, co oferuje Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji to kolejny już wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Nie każda jednostka naukowa może poszczycić się ponad stuletnią historią. Wydział Prawa i Administracji ma to szczęście i zaszczyt. Jest on jednym z pierwszych wydziałów powstałych wraz z utworzeniem w 1919 roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lat zaliczany jest do najlepszych wydziałów prawa w Polsce, czego wyrazem są coroczne bardzo wysokie miejsca Wydziału w rankingach branżowych i statystykach zdawalności na aplikacje prawnicze. W 2017 roku WPiA przyznano najwyższą z możliwych ocen parametrycznych A+.

Obejrzyj film i poznaj historię WPiA

Wydział Prawa i Administracji jest jednym z największych wydziałów poznańskiej Uczelni. Studiuje na nim bez mała 4000 studentów. Do wyboru studiów na Wydziale przekonują: bogata i zróżnicowana oferta kierunków.

Bez wątpienia do podjęcia studiów na WPiA zachęca również nowoczesna infrastruktura, Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków przy Al. Niepodległości 53. W Collegium Iuridicum Noum, znajdują się m. in. sala sądowa, sale komputerowe oraz liczne sale wykładowe, w tym największa Audytorium Maximum, mieszcząca 450 osób. Wydział szczyci się również jedną z największych bibliotek prawniczych w Polsce, posiadającą zbiory przekraczające 250 tys. woluminów.

Kadra naukowa to doświadczeni praktycy

Kadra naukowa Wydziału składa się z dydaktyków, którzy poza pracą na Wydziale posiadają również bogate doświadczenie zdobywane w kancelariach, sądach, organach administracji, dyplomacji czy biznesie. Praktyczny wymiar mają też działania studentów podejmowane w ramach organizacji i kół studenckich oraz Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Chcąc sprostać wyzwaniom współczesności władze Wydziału dążą do podnoszenia efektywności i jakości kształcenia. Oferta Wydziału to nowoczesne programy oraz unikatowe projekty współpracy z innymi jednostkami naukowymi. Dobre prawnicze wykształcenie, teoretyczne podstawy i praktyka przygotowujące do wykonywania zawodu stanowią dla Wydziału priorytet w kształceniu. WPiA łączy siły z przedstawicielami świata nauki, administracji publicznej i biznesu, przygotowując i wdrażając innowacyjne rozwiązania w procesie nauczania i zdobywania przez Studentów doświadczenia już na etapie odbywania studiów. Oferta WPiA odpowiada potrzebom nie tylko krajowego rynku pracy, ale także rynku europejskiego. Wybór studiów na WPiA jest dla władz Wydziału zobowiązaniem do ciągłego poszerzania oferty, wprowadzania innowacyjnych metod kształcenia i zapewnienia Studentom dobrej, przyjaznej atmosfery studiowania.

Współpraca z naukowcami z całego świata

Pracownicy WPiA współpracują z naukowcami z całego świata — od Japonii poczynając, a na Stanach Zjednoczonych kończąc. Kluczowymi partnerami są takie ośrodki naukowe, jak Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet w Syracuse (USA) oraz wiele innych centrów nauki w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, bądź Rosji.

O zaangażowaniu pracowników Wydziału świadczą liczne granty finansowane ze środków europejskich i krajowych. Na szczególną uwagę zasługują ostatnie lata, kiedy to ilość środków pozyskanych ze wskazanych źródeł wzrosła niemal dziesięciokrotnie. Internacjonalizacja to także wymiana naukowa i studencka. Każdego roku nasi pracownicy realizują swoje badania w zagranicznych ośrodkach naukowych. Liczni studenci polscy korzystający z dobrodziejstw programu Erasmus + uczestniczą w wymianie międzynarodowej. Studenci zagraniczni mają z kolei możliwość udziału w dziesiątkach oferowanych przez Wydział wykładach w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim oraz francuskim.

Publikacje, sympozja i międzynarodowe badania naukowe

Ważnym elementem polityki Wydziału jest promowanie i wspieranie internacjonalizacji badań. Bez niej bowiem niemożliwym jest zaistnienie polskiej nauki w przestrzeni międzynarodowej. Dotyczy to także nauki prawa, która, wydawać mogłoby się, ma charakter ściśle krajowy. Nic bardziej mylnego. Bowiem polskie prawo zgodnie z zasadą multicentryczności pozostaje pod silnym wpływem zarówno prawa europejskiego, jak i międzynarodowego. Dlatego też koniecznym jest utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami nauki z zagranicy oraz współpraca z nimi, która przyjmuje postać wspólnych grantów, publikacji, a także sympozjów naukowych. Pracownicy Wydziału angażują się w tego rodzaju działania. Wzrost widoczny jest także w obszarze publikacji, coraz częściej wydawanych w językach obcych. Na uwagę zasługuje wydawana na Wydziale anglojęzyczna seria Adam Mickiewicz University Law Books oraz czasopismo – Adam Mickiewicz University Law Review. Internacjonalizacja to także wymiana naukowa i studencka. Coraz więcej projektów realizowanych jest z udziałem studentów.

Oferta Wydziału dostosowana do potrzeb rynku pracy dzięki współpracy z otoczeniem

Wydział Prawa i Administracji współpracuje także z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Partnerami Wydziału są zarówno przedsiębiorcy, organizacje społeczne i gospodarcze, jak i organy władzy publicznej. W 2018 roku powołana została Rada Biznesu i Nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanowi ona przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie interakcji prawa i gospodarki. Jest inkubatorem inspiracji dla działań podejmowanych przez Wydział, których celem jest stworzenie nowoczesnej jednostki badawczej funkcjonującej według najlepszych standardów międzynarodowych, miejsce wymiany informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec Absolwentów Wydziału, kreatywną przestrzeń, w której formułowane i konsultowane będą propozycje dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy oraz umożliwiać jej pozyskiwanie (w formie staży i praktyk).

Oferta Wydziału

Poza kierunkiem prawo, kierunkiem administracja wydział oferuje możliwość odbywania studiów w ramach kierunku prawo europejskie, zarządzanie i prawo w biznesie oraz na kierunku prawno-ekonomicznym. Istotnym elementem kształcenia są Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz European Legal Studies – kierunek prowadzony z całości w języku angielskim (legalstudies.amu.edu.pl). Wydział oferuje także studia praw obcych w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego, której celem jest przede wszystkim przybliżenie podstaw wszystkich gałęzi prawa niemieckiego, a także kultury oraz dorobku intelektualnego Niemiec. Wydział oferuje kurs prawa brytyjskiego realizowany we współpracy z British Law Centre. W jego ramach oferowany jest kurs dla studentów, prezentujący zasadnicze zagadnienia na temat  angielskiego systemu prawnego.

Zapoznaj się ze szczegółową ofertą WPiA UAM

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.