Data publikacji w serwisie:

100 lat Biblioteki Uniwersyteckiej

Z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego Biblioteka Uniwersytecka wydała monografię autorstwa dr hab. Artura Jazdona Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1918-2018. Zasoby. Działania. Ludzie, która ukazała się niemal w przeddzień setnej rocznicy otwarcia Biblioteki – dla Uniwersytetu, Poznania i Polaków. Zgodnie z założeniem publikacja nie jest adresowana wyłącznie do byłych i czynnych bibliotekarzy, lecz do znacznie szerszego grona osób, w tym zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury miasta, bowiem stuletnia historia Biblioteki została przedstawiona na tle dziejów Uniwersytetu i osadzona w kontekście życia kulturalnego Poznania

Biblioteka, od początku nazywana Uniwersytecką, została zorganizowana w oparciu o gmach i księgozbiór istniejącej od 1902 roku Kaiser Wilhelm Bibliothek, a jej uroczystego uruchomienia dokonano 1 października 1919 roku. Przez całe minione stulecie pełniła funkcję biblioteki uczelnianej, służąc nowo powstałej polskiej uczelni – Wszechnicy Piastowskiej, późniejszemu Uniwersytetowi Poznańskiemu, a od lat pięćdziesiątych XX wieku stanowiąc jednostkę organizacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania.

Zgodnie ze swoim przeznaczeniem, Biblioteka Uniwersytecka od stu lat służy wspieraniu procesów badawczych i dydaktycznych realizowanych na uczelni, ale jest także biblioteką publicznie dostępną, z silnie akcentowanym zadaniem gromadzenia wszelkich publikacji dotyczących regionu oraz wydanych w funkcjonujących tu oficynach. Przez lata przechodziła wiele przeobrażeń wewnętrznych, takich jak rozbudowa, tworzenie nowych czytelń, wypożyczalni, zmieniało się jej wyposażenie techniczne, następowała automatyzacja prac, a następnie pełna komputeryzacja. Opracowywano i aktualizowano politykę gromadzenia, stosownie do oferty rynku wydawniczego, jak również potrzeb środowiska, precyzowano zasady wewnętrznego opracowania zbiorów oraz tworzenia podstawowych informatoriów-katalogów, kartotek, bibliografii kartkowych i drukowanych, by wreszcie dokonać przejścia od tradycyjnej do elektronicznej bazy danych o własnych zasobach. Jako biblioteka skomputeryzowana na dużą skalę rozwinęła organizowanie dostępów do polskich i zagranicznych zasobów elektronicznych oraz przystąpiła do procesu cyfryzacji zbiorów.

Wychodząc z założenia, że za wszelkimi podejmowanymi pracami i osiągnięciami stali pracownicy, szczególnie dużo uwagi poświęca autor przybliżeniu ich sylwetek. Podkreśla, że od początku funkcjonowania Biblioteki jej pracownicy bardzo aktywnie włączali się w działalność naukową, popularyzatorską, informacyjną oraz dydaktyczną, a formy i zakres prowadzonych działań ewoluowały na przestrzeni wieku. Wiele z tych poczynań prowadzono w oparciu o bardzo bogate zbiory specjalne, budowane z pietyzmem, znawstwem, często przy niemałym nakładzie finansowym. Dzięki temu zbiory te są dzisiaj dumą biblioteki, a niektóre kolekcje należą nie tylko do narodowego, lecz i europejskiego dziedzictwa.

Wszystkie te zagadnienia omawia autor, z godną podziwu biegłością, w układzie chronologicznym, wydzielając w dziejach Biblioteki sześć okresów. Praca została oparta na niezwykle bogatym zasobie źródeł archiwalnych oraz obfitej literaturze przedmiotu. Jej niewątpliwym atutem jest również klarowność przekazu i potoczystość stylu. Dzięki temu otrzymaliśmy obszerne, wnikliwe opracowanie, obejmujące wszystkie aspekty organizowania i funkcjonowania tak złożonego organizmu, jakim jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, jedna z największych i najważniejszych bibliotek w Polsce.

Z całą pewnością będzie to wartościowa lektura dla osób zainteresowanych problematyką szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury miasta, bowiem stuletnia historia Biblioteki została przedstawiona na tle dziejów Uniwersytetu i osadzona w kontekście życia kulturalnego Poznania. Liczymy, że po książkę sięgną również ci, którym na co dzień służy Biblioteka – nasi czytelnicy, rekrutujący się zarówno ze społeczności akademickiej, jak i mieszkańców miasta. Wszystkim tym osobom pragniemy przybliżać naszą przeszłość i tradycje, wciąż na nowo podejmując starania, aby być biblioteką na miarę kolejnego stulecia.

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Małgorzata Dąbrowicz

Książka do nabycia w E-sklepie Biblioteki Uniwersyteckiej:

http://lib.amu.edu.pl/ksiegarnia-prace-biblioteki-uniwersyteckiej-w-poznaniu/

Kontakt