Data publikacji w serwisie:

7,5 mln dla UAM z Funduszy Norweskich

W czwartek, 3 grudnia, prorektor UAM, prof. Przemysław Wojtaszek, podpisał w siedzibie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, umowę o finansowanie projektu: „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane”. Projekt jest realizowany od października 2020 r. i potrwa do końca wrześnie 2023 r., a finansowany jest z przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i Funduszy Norweskich. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzyma z niego 7,5 mln zł.

Projekt ma na celu rozpoznanie i ocenę usług świadczonych przez główne typy ekosystemów w Polsce. Pojęcie usług ekosystemowych w znaczeniu ogólnym jest definiowane jako zestaw wytworów (np. drewno, owoce leśne, zwierzyna łowna) i funkcji ekosystemów (np. oczyszczanie wody i powietrza, produkcja tlenu, miejsca rekreacji), z których korzysta społeczeństwo. Naukowcy zbadają te usługi w odniesieniu do polskich warunków i opracują wskaźniki służące do ich oceny. Jednym z efektów prac ma być stworzenie podręcznika i podnoszenie umiejętności urzędników oraz ekspertów praktyków.

W projekcie przewidziano: wyłonienie usług ekosystemowych i ich wskaźników dla głównych typów ekosystemów w Polsce (agroekosystemów, ekosystemów leśnych, ekosystemów zurbanizowanych, ekosystemów wód słodkich i ekosystemów morskich), a ponadto dla terenów zdegradowanych oraz usług ekosystemowych na poziomie krajobrazu; przeprowadzenie rozpoznania i oceny usług ekosystemowych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej; wykonanie przekrojowych analiz ekologicznych, kulturowych i ekonomicznych wartości usług ekosystemowych; identyfikację znaczących interakcji wspierających i osłabiających pomiędzy usługami ekosystemowymi oraz istotnych zestawów usług; przygotowanie podręcznika dotyczącego rozpoznania usług ekosystemowych na potrzeby zarządzania środowiskiem; a także działania w zakresie rozpowszechniania uzyskanych wyników i wymiany wiedzy.

10 grudnia odbyło się webinarium będące jednocześnie inauguracją projektu.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497