Data wydarzenia:

Areopag Uniwersytetów: Prawo do przemocy? Prawne aspekty wojny

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu „Areopag Uniwersytetów”. Tematem dyskusji będą prawne aspekty wojny na Ukrainie.

Debata odbędzie się 15 grudnia o godz. 16.00 w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube – UJ live.

W spotkaniu wezmą udział eksperci:

  • prof. Agnieszka Turska-Kawa (UŚ),
  • prof. Anna Potyrała (UAM),
  • prof. Andrzej Gil (KUL),
  • prof. Ewa Marciniak (UW).

Debatę poprowadzi prof. Marek Drwięga (UJ).

Sylwetki uczestników:
  • prof. Agnieszka Turska-Kawa – politolog, psycholog, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Koordynatorka i wykonawczyni licznych grantów zarówno naukowo-badawczych (NCN, COST CA15207, NCBiR, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), jak i projektów społecznych realizowanych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Laureatka Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Zastępca kierownika Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze to psychologia polityki (w szczególności w kontekście zachowań politycznych), korupcja, szeroko rozumiane patologie demokracji.
  • prof. Anna Potyrała – politolog, prawnik, prodziekan ds. rozwoju naukowego i umiędzynarodowienia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Prowadzi badania z zakresu międzynarodowego sądownictwa karnego oraz niedobrowolnych migracji. Autorka wielu publikacji monograficznych i artykułów naukowych poświęconych tym zagadnieniom.
  • prof. Ewa Maria Marciniak – doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauki o polityce (2013), doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2000), związana naukowo z Uniwersytetem Warszawskim (Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego). W latach 2016- 2019 była dyrektorką Instytutu Nauk Politycznych UW, który uległ rozwiązaniu. Aktualnie przewodniczy Radzie CBOS, jest zastępcą dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego UW Tożsamość – Dialog - Bezpieczeństwo, członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020-2023).
  • prof. Andrzej Gil – historyk i politolog. Pracownik Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wieloletni pracownik nieistniejącego już Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: historia i teraźniejszość Europy Środkowo-Wschodniej, dzieje Kościołów wschodnich, sytuacja polityczna obszaru poradzieckiego oraz pogranicza rosyjsko-chińskiego.
O Areopagu Uniwersytetów:

Główną ideą Areopagu Uniwersytetów, któremu patronuje KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej. To inicjatywa środowiska akademickiego czterech uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 r., w pierwszej edycji Areopagu Uniwersytetów, eksperci omawiali zagadnienia dotyczące pandemii COVID-19, w tym systemu wartości, granic etycznych medycyny, relacji społecznych i problemów gospodarczych.