Data publikacji w serwisie:

Certyfikat Association of European Schools of Planning Quality Recognition dla kierunku gospodarka przestrzenna

Kierunek gospodarka przestrzenna, studia inżynierskie, prowadzony przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został uhonorowany prestiżowym certyfikatem Association of European Schools of Planning Quality Recognition  (AESOP QR). Certyfikat został przyznany na lata 2020-2026, na corocznym spotkaniu AESOP Heads of Schools Meeting.

Association of European Schools of Planning to Stowarzyszenie Europejskich Szkół Planowania będące siecią europejskich uniwersytetów, ich wydziałów i szkół stowarzyszonych, które zajmują się nauczaniem i badaniami w zakresie planowania urbanistycznego i regionalnego. Stowarzyszenie zostało założone w 1987 roku w Belgii i zrzesza obecnie ponad 150 jednostek badawczo-dydaktycznych. Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM jest członkiem instytucjonalnym tej organizacji.

AESOP QR jest programem ciągłego wspierania jakości kształcenia w zakresie planowania przestrzennego. Opiera się na dobrowolności, wzajemnym wsparciu i dzieleniu się najlepszymi praktykami. Odzwierciedla zmieniające się wymagania wobec szkół członkowskich AESOP. Wiodącym mottem AESOP QR jest promowanie doskonałości w nauczaniu.

Celem AESOP poprzez przyznawanie QR jest podniesienie jakości badań i edukacji zawodowej kadry pracowników uczelni zajmujących się kształceniem na kierunkach związanych z planowaniem przestrzennym w Europie i poza jej granicami.

Proces przyznawania AESOP QR wykracza poza zwykłą ewaluację programów kształcenia na kierunkach studiów związanych z planowaniem przestrzennym. Opiera się na partnerstwie, wymianie wiedzy i obejmuje ścisłą interakcję między recenzentami wybieranymi przez AESOP z różnych państw i przedstawicielami instytucji wnioskującej o uzyskanie certyfikatu. Wniosek jest dwukrotnie recenzowany, a proces ewaluacji trwa wiele miesięcy. Po otrzymaniu pierwszej recenzji organizowane są warsztaty, w których uczestniczą recenzenci i przygotowujący wniosek. W trakcie tych warsztatów prowadzone są konsultacje i dyskusje służące wypracowaniu najlepszej formy wniosku.  W ramach konsultacji dochodzi do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą w zakresie stosowania dobrych praktyk w nauczaniu z zakresu planowania przestrzennego. Dzięki takiemu procesowi ewaluacji wnioskodawcy mają możliwość weryfikacji dotychczasowego planu studiów pod kontem wymagań stawianych przez AESOP i określenia jego zgodności z aktualnymi wyzwaniami, które stawia gospodarka i społeczeństwo. Poznają także wymagania stawiane instytucjom kształcącym w zakresie planowania przestrzennego na poziomie międzynarodowym. Proces ewaluacji opiera się na zasadach partnerskiej, w ramach których wnioskujący są równoprawnymi uczestnikami dyskusji prowadzonej z recenzentami, dotyczącej jakości składanego wniosku. Recenzentami wniosku złożonego na początku 2020 r. przez przedstawicieli Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej byli profesorowie; Angelique Chettiparamb (University of Reeding, Wielka Brytania) i Paulo Silva (University of Aveiro, Portugalia). Z kolei organizatorem procesu ewaluacji i przyznawania certyfikatu z ramienia AESOP był Profesor Daniel Galland z Aalborg University w Kopenhadze. Certyfikat AESOP Quality Recognition przyznawany jest na 6 lat podczas corocznego Zgromadzenia Ogólnego AESOP. Ze względu na odwołanie spotkania Zgromadzenia w tym roku z powodu zagrożenia związanego z Covid-19 certyfikat został przyznany na spotkaniu AESOP Heads of School Meeting i opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia. Uzyskanie certyfikatu dla studiów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna stanowi istotne międzynarodowe wyróżnienie dla Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej i daje większą rozpoznawalność tego kierunku studiów nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.

Warto przypomnieć, że kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM został uznany za najlepszy w ogólnopolskim rankingu Perspektyw 2020.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048