Data publikacji w serwisie:

Cyfryzacja w służbie humanistyki – Dariah.lab

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest partnerem projektu rozwojowego DARIAH-PL, którego realizacja dobiega końca. DARIAH-PL jest największym konsorcjum naukowym polskiej humanistyki, w skład którego wchodzi 16 wiodących instytucji naukowych. Projekt realizuje 15 członków konsorcjum DARIAH-PL oraz Politechnika Poznańska. Liderem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Celem projektu była budowa infrastruktury Dariah.lab obejmującej narzędzia sprzętowe i programowe wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz zintegrowane zasoby cyfrowe z różnych dziedzin humanistyki i nauk o sztuce.

- Jako część europejskiej sieci DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), konsorcjum DARIAH-PL tworzy, rozwija i utrzymuje infrastrukturę cyfrowej humanistyki, która wpisana została na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych - wyjaśnia dr Dominka Gortych z Wydziału Neofilologii UAM. - Służy ona pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji danych o kulturze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych – dodaje naukowczyni.

Infrastruktura Dariah.lab przeznaczona jest dla podmiotów publicznych prowadzących badania naukowe (np. uczelnie, instytuty badawcze), podmiotów mogących wykorzystać infrastrukturę i dane do realizacji swojej misji (np. publicznych i prywatnych instytucji kultury i sztuki, a także organizacji pozarządowych upowszechniających dane kultury) oraz dla przedsiębiorstw (np. do prowadzenia prac B+R w zakresie modelowania historii lub jej wykorzystania w edukacji).

Seminarium prezentujące infrastrukturę Dariah.lab w Wielkopolsce odbędzie się na UAM w dniach 21-22 listopada.

Powstała również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu infrastruktura badawcza Dariah.Lab, umożliwia pracę z materiałami multimedialnymi obejmującymi zasoby tekstowe, muzyczne, wizualne i przestrzenne (np. zabytki). Dostęp do tych zasobów możliwy jest w formie indywidualnych obiektów, zespołów lub zbiorów (np. danych multimodalnych) oraz semantycznej sieci powiązań tychże obiektów. W rezultacie realizacja interdyscyplinarnych badań, wymagających wykorzystania różnorodnych materiałów, jest znacznie łatwiejsza, a także silniej powiązana z podmiotami gospodarczymi.

Opis modułów infrastruktury powstałych na UAM dostępny jest pod adresem: https://lab.dariah.pl/moduly-uam/.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048