Data publikacji w serwisie:

Ewaluacja instytucjonalna European University Association (EUA) na UAM

UAM uczestniczy w ocenie instytucjonalnej przeprowadzanej na uczelniach wyższych przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów – European University Association. EUA ma istotny wpływ na kształtowanie polityki europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Dotychczas EUA przeprowadziło ponad 400 ewaluacji w wielu renomowanych uniwersytetach na świecie. Członkami EUA jest około 850 uczelni spośród 48 krajów, co sprawia, że jest to największa i najbardziej wszechstronna organizacja reprezentująca uniwersytety w Europie- mówi prof. Beata Mikołajczyk, prorektor UAM, która wyjaśnia zasady europejskiej ewaluacji.

UAM to pierwszy klasyczny uniwersytet w Polsce ubiegający się o ewaluację instytucjonalną EUA, której celem jest polepszenie rozpoznawalności UAM w środowisku międzynarodowym i uzyskanie międzynarodowego „znaku jakości” w postaci rekomendacji renomowanej międzynarodowej organizacji akademickiej. Środki na przeprowadzenie ewaluacji EUA, UAM pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój (POWER).

Proces ewaluacji na UAM rozpoczął się w grudniu  2019 roku od powołania Zespołu przygotowującego raport samooceny Uczelni, a złożonego z przedstawicieli władz rektorskich, pracowników  uczelni z wieloletnim doświadczeniem w pracach badawczych i dydaktycznych, a także przedstawicieli administracji oraz studentów. Pracami tego zespołu kieruje prorektor, prof. Beata Mikołajczyk: - Po przesłaniu EUA w lutym br. raportu samooceny uczelni,  wkroczyliśmy w kolejny etap ewaluacji,  w trakcie którego dwukrotnie – w marcu i czerwcu 2020 roku – przyjedzie na UAM grupa międzynarodowych ekspertów, czyli zespół oceniający EUA. Podczas tych wizyt zespół EUA zapozna się z procesami działającymi na uczelni - mówi prof. Beata Mikołajczyk. W trakcie pierwszej wizyty zespól spotkał się z prorektorem, prof. Ryszardem Naskręckim. Członkowie zespołu dokonali wizytacji infrastruktury kampusu Morasko. Odbyli także rozmowy z przedstawicielami czterech jednostek organizacyjnych UAM: Wydziału Archeologii, Wydziału Biologii, Wydziału Chemii oraz Szkoły Doktorskiej UAM. Wszystkie cztery spotkania odbywały się według podobnego scenariusza, jako pierwsza rozmowa z władzami jednostki, następnie z ośmiorgiem nauczycieli akademickich, by w końcu porozmawiać z reprezentantami wydziałów oraz doktorantami reprezentującymi Szkołę Doktorską. Podczas pierwszej wizyty doszło także do spotkania z interesariuszami zewnętrznymi, członkami Rady Uczelni UAM, a także szkół i firm, z nami współpracującymi. Wnioski z wizyt zostaną przedstawione w raporcie końcowym wraz z rekomendacjami dla uczelni.

Przeprowadzania przez zespół oceniający EUA ewaluacja UAM jest zgodna ze „Standardami i wskazówkami dotyczącymi  zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”, stanowi kompleksową ocenę całej uczelni i jej funkcjonowania jako całości, na podstawie niezależnej oceny eksperckiej przedstawicieli europejskiego środowiska akademickiego. Przewodniczącą pięcioosobowego zespołu oceniającego UAM jest prof. Janis Vetra, były rektor Uniwersytetu Medycznego w Rydze i obecny przewodniczący Łotewskiej Rady Szkolnictwa Wyższego.

Raport powizytacyjny zespołu oceniającego zostanie opublikowany na przełomie września i października 2020 – da to Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prawo do używania logo EUA/IP do 2025 roku.

[por. artykuł z Życia Uniwersyteckiego na ten temat, z grudnia 2019: https://uniwersyteckie.pl/nauka/uniwersytet-na-chwile-przed-ewaluacja]

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497