Data publikacji w serwisie:

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich popiera oświadczenie JM Rektora prof. Andrzeja Lesickiego

20 sierpnia 2019 r., Prezydium KRASP uchwaliło stanowisko, w którym popiera oświadczenie Rektora UAM, prof. Andrzeja Lesickiego (dostępne tutaj: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/oswiadczenie-rektora).

Poniżej treść stanowiska KRASP:

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

kierując się zasadami poszanowania praw człowieka, tolerancji i wzajemnego szacunku oraz koniecznością przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na narodowość, płeć, religię, przekonania polityczne, niepełnosprawność czy orientację seksualną,  zgodnie z duchem wcześniejszych dokumentów KRASP:

- Apelu Prezydium KRASP z 15 października 2015 r. o przeciwstawianie się mowie nienawiści, popartego jednomyślnie przez Zgromadzenie Plenarne KRASP,

- Apelu Prezydium KRASP z 10 maja 2016 r. "uczelnie przeciw rasizmowi",

- Deklaracji "Universities for Enlightement", przyjętej na spotkaniu delegacji konferencji rektorów 10 krajów Europy Środkowej w Wiedniu 13 grudnia 2018 r.,

w poczuciu odpowiedzialności uczelni za kształtowanie wśród studentów i w całym społeczeństwie podstawowych wartości, na których oparte jest funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa, w obliczu nasilających się aktów agresji fizycznej i słownej oraz przejawów wrogości wobec przedstawicieli różnego rodzaju mniejszości, stymulowanych wypowiedziami osób publicznych, w pełni popiera przesłanie zawarte w oświadczeniu rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. Andrzeja Lesickiego, opublikowanym 12 sierpnia br. na stronie internetowej https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/oswiadczenie-rektora.

Przewodniczący KRASP

prof.  dr hab. inż. Jan Szmidt

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497