Data publikacji w serwisie:

Milion złotych i prestiżowa akredytacja dla UAM

Ustawa 2.0 weszła w życie i rozpoczął się „wyścig” o status uczelni badawczej. To właśnie do tych uczelni zgodnie z zapowiedziami ministra nauki i szkolnictwa wyższego trafią znacząco wyższe środki finansowe.  Ministerstwo zapowiada, że w Polsce będzie około 6-10 uczelni badawczych. Dla władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oczywiste jest, że uczelnia powinna zrobić wszystko, aby znaleźć się w tym gronie. I mają nas przybliżyć do tego celu zdobyte właśnie dwa prestiżowy granty.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał grant na kwotę 999 990 zł w ramach przedsięwzięcia „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwe było pozyskanie środków na wsparcie badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni zorientowanego na transformację w kierunku uczelni badawczej.

Finansowanie otrzymał projekt pt. „Strategiczne wymiary funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako uczelni badawczej”. – Korzystając z przyznanych funduszy, chcemy przede wszystkim zamówić i wykonać szereg ekspertyz oraz analiz, które mają pomóc uczelni w wypracowaniu rozwiązać przydatnych, aby wystąpić w przyszłym roku z wnioskiem o przyznanie statusu uczelni badawczej – mówi prof. Ryszard Naskręcki, Prorektor UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej i kierownik tego projektu. Zespół projektowy tworzą znakomici specjaliści, m.in. prof. Marek Kwiek i prof. Michał Karoński, prorektorzy Beata Mikołajczyk i Marek Nawrocki, a także eksperci spoza uczelni: prof. Maciej Zabel, przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych czy Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Planowane jest także wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów z zagranicy. Warto podkreślić, że wniosek UAM został bardzo wysoko oceniony.

Sukcesem zakończyły się także starania Uniwersytetu o fundusze na przeprowadzenie prestiżowej ewaluacji zewnętrznej „European University Association EUA Evaluation” w roku akademickim 2019/2020

UAM będzie pierwszym klasycznym polskim uniwersytetem, który się jej podda. Ta ceniona w świecie międzynarodowa akredytacja ma celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji, marki i rozpoznawalności UAM za granicą, także w celu „pozyskania” studentów spoza Polski. Jak wyjaśnia prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM ds. Kształcenia i koordynatorka tego projektu: - W wyniku pozytywnej ewaluacji otrzymamy akredytację, która wzmocni uczelnię w wielu rozmowach z partnerami zagranicznymi, jak chociażby z kolegami z uniwersytetów amerykańskich, którzy w dyskusji na temat wspólnych projektów edukacyjnych pytają o akredytacje międzynarodowe. Ma także wzmocnić naszą pozycję w pertraktacjach dotyczących różnych inicjatyw europejskich.

Co istotne, już samo wystąpienie o akredytację, zamiar jej przeprowadzenia i przygotowanie materiałów ewaluacyjnych będzie także doceniane w konkursie MNiSW na „uczelnie badawcze”. Cała procedura, „European University Association EUA Evaluation”, której koszt szacowany jest na około 200 tys. zł, zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych – MNiSW.

Przeprowadzenie międzynarodowej akredytacji EUA planowane jest w terminie od kwietnia 2019 do września 2020 roku. W tym czasie do uniwersytetu dwukrotnie zawita zespół ewaluacyjny, w którego skład wchodzą rektorzy i prorektorzy aktualnie urzędujących lub byłych władz uniwersytetów europejskich. W najbliższej przyszłości UAM powoła zespół roboczy, którego zadaniem będzie przygotowanie uczelni do tej skomplikowanej procedury.

EUA czyli Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów to prestiżowa organizacja wpisana do rejestru wszystkich stowarzyszeń badających jakość kształcenia w Europie i na świecie. W jej skład wchodzi ponad 800 uniwersytetów i organizacji akademickich jak choćby KRASP (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich). EUA para się przeprowadzaniem zewnętrznych ewaluacji jakości od 1994 roku, dotąd przeprowadziła ponad 400 badań jakości kształcenia w ponad 400 uniwersytetach z 45 państw.

Dzięki finansowaniu w ramach obu projektów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu planuje wytyczyć kierunki rozwoju do stania się „uczelnią badawczą”, zgodnie z wytycznymi nowej ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (mr)

fot. Adrian Wykrota