Data publikacji w serwisie:

Na rzecz mediacji

"Poznań Miasto Mediacji" to projekt środowisk prawniczych miasta, skupionych wokół idei propagowania mediacji zarówno w administracji, jak i we wzmacniania świadomości prawnej lokalnych społeczności oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w Poznaniu i regionie. Został zainicjowany przez Wydział Prawa i Administracji UAM, działające przy Wydziale Centrum Wsparcia Mediacji oraz Wielkopolską Izbą Adwokacką w Poznaniu, Centrum Mediacji przy WIA i Sąd Okręgowy. W trakcie wspólnych prac zostały przygotowane założenia projektu, do którego zaproszono Miasto Poznań oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu i Ośrodek Mediacji przy OIRP.

W czwartek 27 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM strony zawarły porozumienie o współpracy.

Celem projektu jest budowanie postaw promediacyjnych, kultury polubownego rozwiązywania sporów, kultury dialogu, łagodzenie konfliktów w ramach społeczności lokalnej oraz zmniejszenie liczby sporów sądowych i związanych z tym obciążeń dla wszystkich uczestników postępowań sądowych w mieście i regionie.

Strony porozumienia zobowiązują się do szerokiego wykorzystania mediacji w ramach swojej działalności, zwiększenie zakresu i efektywności podejmowanych inicjatyw, włączenie podmiotów, które w zakresie mediacji są mniej aktywne i potrzebują merytorycznego, specjalistycznego wsparcia, stworzenie platformy wymiany doświadczeń i pomysłów, wzajemne wspieranie i promowanie inicjatyw podejmowanych na terenie Miasta Poznania na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie mediacji oraz wspólnego promowania i wspierania dobrych praktyk w zakresie budowania kultury dialogu.

Szczegóły projektu zostaną zaprezentowane w ciągu dwóch miesięcy. W podpisaniu dokumentu uczestniczyli (w kolejności alfabetycznej):

  • Prezes Centrum Mediacji przy Wlkp. Izbie Adwokackiej, mecenas dr Katarzyna Golusińska,
  • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, mecenas Tomasz Jachowicz,
  • Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, SSO Krzysztof Lewandowski,
  • Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Marciniak, Sędzia Koordynator ds. mediacji przy SO w Poznaniu,
  • Kierownik Centrum Wsparcia Mediacji przy WPIA UAM prof. UAM Joanna Mucha,
  • Dziekan WPiA prof. Tomasz Nieborak,
  • Mecenas Adam Puchalski, z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Mecenas Zbigniew Tur z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Radca prawny Urzędu Miasta Tomasz Witulski.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

4497