Data publikacji w serwisie:

Naukowcy o Szachtach

Szachty czy Junikowski Strumień, to nazwy znane w  Poznaniu. Jeszcze więcej informacji o tym miejscu można znaleźć w publikacji zatytułowanej “Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia”. Monografia ukazała się pod redakcją prof. Małgorzaty Mazurek i dr Dawida Abramowicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorzy mają nadzieję, że przyczyni się ona do popularyzacji wiedzy o Junikowskim Strumieniu i Szachtach, a także posłuży jako źródło informacji dla podejmowania decyzji zarządczych oraz prowadzenia wielokierunkowej edukacji geograficznej. Książkę już teraz można pobrać ze strony Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W druku trafi do lokalnych szkół i jednostek administracji publicznej.

“Powstanie książki jest dla jej Redaktorów wyjątkowo ważnym przedsięwzięciem, ponieważ postrzegamy ją nie tylko z perspektywy naukowej, lecz również osobistej. Zlewnia Junikowskiego Strumienia i jej krajobrazy to obszar naszego codziennego życia – pracy, odpoczynku, zamieszkania, inspiracji” - podkreślają naukowcy we wstępie do publikacji.

- Książka dowodzi ważnej roli małej zlewni Junikowskiego Strumienia w aglomeracji poznańskiej, ale równocześnie motywuje do podejmowania kolejnych działań (administracyjnych, planistycznych, naukowych, edukacyjnych, promocyjnych) w zakresie poznania i ochrony krajobrazu oraz jego zasobów - mówi prof. Małgorzata Mazurek. - Obszar ten cechuje się wysoką wrażliwością na procesy urbanizacyjne, co powinno skłaniać decydentów do podejmowania działań w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, racjonalnego zagospodarowania terenu, ochrony georóżnorodności i bioróżnorodności oraz pozytywnego kształtowania społeczno-gospodarczej aktywności człowieka, także poprzez rozwój rekreacji – dodaje naukowczyni.

Monografia jest efektem interdyscyplinarnych zainteresowań środowiska naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy współpracy z Instytutem Dendrologii PAN w Kórniku oraz Państwowym Instytututem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048