Data publikacji w serwisie:

Prof. Dariusz Gwiazdowicz oznaczony medalem za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W piątek, 15 listopada, prof. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odebrał z rąk rektora UAM medal za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

- Osobiste zaangażowanie, otwartość i życzliwość laureata sprawiły, że przez lata nawiązywane kontakty przeistoczyły się w trwałe więzy partnerstwa i przyjaźni – mówił podczas uroczystości rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Prof. Dariusz Gwiazdowicz jest zatrudniony na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego główne kierunki badawcze obejmują zoologię bezkręgowców, z ukierunkowaniem na taksonomię, zoogeografię, ekologię roztoczy, a także parazytologię. Poszukuje także kompromisu pomiędzy koniecznością prowadzenia gospodarki opartej na użytkowaniu środowiska (leśnictwo, łowiectwo, rolnictwo, rybactwo), a skutecznymi metodami ochrony przyrody. Profesor podejmuje prace zmierzające do poznania zależności, jakie powstały na przestrzeni wieków, pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym (krajobraz kulturowy), a zmianami przyrodniczymi (krajobraz przyrodniczy).

Laureat jest także aktywny społecznie. - Zakres tej aktywności sprawił, że pomiędzy profesorem Dariuszem Gwiazdowiczem a szeroko rozumianym środowiskiem humanistów pochodzących z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ukształtowała się znakomita praktyka współpracy. Trwa ona 10 lat - mówił wygłaszający laudację dziekan Wydziału Historii, prof. Kazimierz Ilski. W tym czasie wspólnie zorganizowano kilka konferencji naukowych, powstały liczne publikacje, których zasadniczym hasłem jest „Las i historia”. Służą one badaniu relacji pomiędzy leśnictwem a społeczeństwem na tle zachodzących w historii zjawisk gospodarczych, politycznych i społecznych. Poruszane są także kwestie oddziaływania lasu i przyrody na procesy zachodzące w kulturze, a także antropopresji na środowisko naturalne. W wyniku tej współpracy powstają wspólne projekty badawcze i ekspertyzy odnoszące się do środowiska przyrodniczego. Prof. Gwiazdowicz jest także autorem  wielu publikacji, w tym książki pt. „Podróże nieudacznika”, w której opisał ponad 30 zakątków na całym świecie, kierując się różnorodnością przyrodniczą, kulturową oraz swoimi przygodami i wrażeniami.

Medal dla prof. Gwiazdowicza jest wyrazem uznania dla jego współpracy z UAM, a w szczególności z uniwersyteckimi historykami. Odznaczenie to przyznawane jest m.in. inicjatorom i pionierom współpracy międzyuczelnianej oraz osobom, które mają szczególny wkład w rozwój kapitału naukowego uczelni.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048