Data publikacji w serwisie:

Prof. Maria Ziółek z tytułem honorowym madryckiego uniwersytetu

Profesor Maria Ziółek z Wydziału Chemii UAM odebrała dzisiaj tytuł Doktora Honoris Causa Universidad Nacional de Educacion de Distancia (UNED) w Madrycie. Zgodnie z tradycją tej uczelni, nadanie tytułu odbyło się 31 stycznia 2019 roku, podczas obchodów Dnia Św. Tomasza z Akwinu, kiedy to zwyczajowo, raz do roku, odbywają się promocje doktorskie.

Honorowy Doktorat dla Profesor Marii Ziółek jest wyrazem uznania za jej osiągnięcia naukowe: liczne publikacje i patenty, a także za trwającą od 2005 współpracę pomiędzy UNED a UAM, podczas której wypromowanych zostało m.in. 5 doktorów, powstały też liczne prace magisterskie.

„Profesor Maria Ziółek to kobieta naukowiec o światowym formacie, która otworzyła nowe perspektywy dla badań w dziedzinie katalizy – mówiła w trakcie uroczystości Dra. Rosa María Martín Aranda, promotorka doktoratu.

Profesor Ziółek jest kierownikiem Zakładu Katalizy Heterogenicznej na Wydziale Chemii UAM.  Tematyka naukowa jej grupy badawczej związana jest z katalizą heterogeniczną oraz chemią ciała stałego, w szczególności z syntezą i charakterystyką materiałów mikroporowatych (takich jak zeolity) i mezoporowatych stosowanych w katalizie.

Do jej największych osiągnięć naukowych należą badania nad domieszkowaniem materiałów katalitycznych metalami przejściowymi, przede wszystkim niobem. Jest współautorem około 270 publikacji w międzynarodowych czasopismach z listy JCR.

Wypromowała 17 doktorów i była kierownikiem 80 prac magisterskich. Poza działalnością naukową pełniła ważne funkcje organizacyjne na UAM, będąc prodziekanem ds. studenckich w latach 1990-1996 oraz koordynatorem ECTS i pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia w latach 1996-2014. Otrzymała m. in. kilka nagród Ministrów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, order Polonia Restituta w 2013 roku oraz nagrodę Francuskiego Towarzystwa Chemicznego w 2017 roku.

Efektem jej badań naukowych prowadzonych wspólnie z członkami grupy badawczej jest ponad 240 publikacji w czasopismach z ministerialnej listy A oraz ponad 400 prezentacji na konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Prof. Ziółek prowadzi współpracę naukową z wieloma ośrodkami zagranicznymi, do których kieruje młodych adeptów nauki (magistrantów i doktorantów) w celu prowadzenia przez nich badań z wykorzystaniem potencjału badawczego niedostępnego w macierzystej uczelni. Często też gości w swoim zespole badawczym studentów i doktorantów z różnych uczelni zagranicznych, którzy prowadzą badania wspólnie z nią i jej współpracownikami. Znaczna liczba publikacji jest efektem takiej współpracy z kilkoma ośrodkami badawczymi we Francji (ponad 50 wspólnych publikacji) oraz właśnie z Uniwersytetem UNED w Madrycie (ponad 40 prac).

Współpraca prof. Ziółek z różnymi uniwersytetami francuskimi została uhonorowana nagrodą roku 2017 przyznaną przez SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE (Francuskie Towarzystwo Chemiczne) za polsko-francuską współpracę w dziedzinie chemii.

Fot. materiały UAM

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048