Data publikacji w serwisie:

Senat UAM za polityką antydyskryminacyjną na uczelni

W poniedziałek 30 maja Senat UAM pozytywnie zaopiniował projekt „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”. Za oddano 45 głosów, przeciw 3, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska zapowiedziała, że jak najszybciej podpisze zarządzenie wprowadzające dokument na Uniwersytecie. Wyraziła także zadowolenie z tak ożywionej dyskusji nad dokumentem, co wskazuje na jego wagę, a także na zaangażowanie społeczności UAM.

Rektorka UAM przypomniała: – “Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” ma na celu uspójnienie prowadzonych już działań, określenie i rozbudowanie kompetencji jednostek i osób angażujących się w działania antydyskryminacyjne, ustalenie warunków działania rzecznika praw i wartości akademickich, słowem: zbudowanie systemu działań antydyskryminacyjnych na UAM. Zarówno prace Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji, jak i wnioski z badań ankietowych przeprowadzanych na uczelni wykazały, że tego typu zachowania mają niestety miejsce. Nie ulega zatem wątpliwości, że implementacja tego dokumentu jest w pełni uzasadniona – dodaje prof. Bogumiła Kaniewska. – Szczególnie ważne jest wprowadzenie postępowania mediacyjnego, może to zrobić zarówno Komisja ds. przeciwdziałania dyskryminacji a także Rzecznik Praw i Wolności Akademickich – dodała Pani Rektor.

Prof. Bogumiła Kaniewska podkreśliła, że przygotowywany dokument nie jest niczym nowymw społeczności UAM. Zamyka pewien etap i nakreśla sposoby realizacji wcześniej zapowiadanych działań. Są one zapisane w strategii uczelni, w Statucie UAM i widoczne w innych działaniach i inicjatywach, a ich celem jest podniesienie kultury organizacyjnej uczelni w imię poszanowania godności każdego człowieka, godności każdego z nas, a szczególnie ludzi młodych.

– Bardzo się cieszę, że Senat zaakceptował „Politykę równościową i antydyskryminacyjną UAM”. Osobiście nie mam wątpliwości, że jest to ważny dokument z punktu widzenia interesów naszego uniwersytetu - komentuje prof. Robert Kmieciak, Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania.  – Jak sądzę, będzie on jednym z fundamentów nowoczesnej, uczelnianej kultury organizacyjnej opartej na tworzeniu środowiska społecznego, edukacyjnego oraz naukowego wolnego od dyskryminacji i przemocy. Innymi słowy kultury integracyjnej włączającej, która promuje równość, ceni różnorodność oraz dba o godność wszystkich, bez względu na światopogląd, wyznawane wartości czy poglądy polityczne – dodaje prof. Kmieciak.

W trakcie wewnętrznych konsultacji poprzez specjalny formularz zgłoszono około 80 uwag. Wiele wniosków i postulatów zostało uwzględnionych i znalazły się w przyjętym dziś projekcie.

W rozdziale Strategia rozszerzono katalog społeczności, wobec których UAM wspierać będzie interesariuszy zewnętrznych w zakresie promowania wiedzy o różnorodności etnicznej kulturowej, religijnej i w imię poszanowania ich praw.

Zniesiono możliwość anonimowego zgłaszania informacji o praktykach dyskryminacyjnych. O takich działaniach Rzecznika Praw i Wolności Akademickich może – za zgodą osoby pokrzywdzonej – informować również osoba trzecia także spoza wspólnoty akademickiej.

Doprecyzowano definicję molestowania związanego z umyślnym i uporczywym – jak stwierdzono - używaniu niewłaściwego imienia lub zaimka w odniesieniu do osoby transpłciowej, lub odwoływania się do jej tożsamości płciowej. Uszczegółowiono także, że dotyczy to przypadków, gdy dane osoby transpłciowej zostały skorygowane w systemach informatycznych UAM.

W dokumencie zapisano także, że planowane upowszechnienia wiedzy w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania, w szczególności w formie spotkań lub szkoleń kierowanych do społeczności akademickiej dotyczy zagadnień dyskryminacji, molestowania, mobbingu w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

„Polityka równościowa i antydyskryminacyjna” zacznie obowiązywać od 1 października 2022 roku.

Po obradach Senatu UAM, Rektorka spotkała się z przedstawicielami mediów na briefingu prasowym.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048