Data publikacji w serwisie:

Stypendia naukowe miasta Poznania

Miasto przyznało Stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Spośród 71 kandydatów Stypendium otrzyma 12 osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się może znaczącym dorobkiem naukowym.

Laureatów wyłoniła Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Witolda Jurka. Każdy ze Stypendystów otrzyma jednorazową wypłatę w wysokości 5.000 zł.

Tegorocznymi stypendystkami i stypendystami zostali:

Witold Andrałojć (Polska Akademia Nauk / chemia)

za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biomolekularnejspektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego i popularyzację tej metody wśród młodych naukowców i studentów

Maria Billert (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / biologia)

za wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie badań nad biologią komórek beta trzustki oraz tkanki tłuszczowej

Karol Jopek (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu / medycyna)

za opisanie wpływu kortykotropiny oraz ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na czynnik transkrypcyjny Giot1 nadnerczy szczura

Joanna Kaźmierczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / chemia)

za opracowanie efektywnych katalitycznych metod modyfikacji silseskwioksanów oraz wybitne osiągnięcia naukowe

Joanna Majka ( Polska Akademia Nauk / genetyka roślin)

za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie cytogenetyki molekularnej i jej zastosowaniu w analizie struktury genomów i procesów zachodzących w ewolucji wybranych gatunków traw klimatu umiarkowanego

Michał Nowicki (Politechnika Poznańska / robotyka)

za wyróżniający się dorobek w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki, szczególnie zaś w zakresie nawigacji autonomicznej

Dawid Pakulski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / chemia)

za innowacyjne badania w zakresie chemii materiałowej, a szczególnie za osiągnięcia w zakresie syntezy i funkcjonalizacji materiałów dwuwymiarowych (grafenu i tlenku grafenu)

Justyna Piwek (Politechnika Poznańska / technologia chemiczna)

za wyróżniające się osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej związane z żywotnością kondensatorów elektrochemicznych pracujących w środowisku wodnym

Joanna Rak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / politologia)

za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad kontestacją polityczną, oraz wyróżniający poziom umiędzynarodowienia wyników

Milena Roszkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / biologia)

za wyróżniające się wyniki badań bezkręgowców (niesporczaków), w tym o charakterze: taksonomicznym, zoogeograficznym

Justyna Rychły (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / fizyka)za dotychczasowe osiągnięcia badawcze w zakresie magnoniki, w szczególności za teoretyczne badanie własności lokalizacyjnych fal spinowych w planarnych magnonicznychkryształach oraz kwazikryształach magnonicznych

Samanta Witomska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / chemia)

za przełomowe badania nad zastosowaniem innowacyjnych materiałów opartych na grafenie w dziedzinach związanych z monitorowaniem zdrowia, dostarczaniem energii elektrycznej oraz oczyszczaniem wody