Data publikacji w serwisie:

UAM pomoże w opracowaniu strategii rozwoju Aglomeracji kalisko-ostrowskiej do 2030

25 maja br., odbyło się spotkanie online, podczas którego zainaugurowana została współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotycząca stworzenia strategii rozwoju aglomeracji do 2030 roku. W spotkaniu uczestniczyli: JM rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, a także dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, prof. Paweł Churski.

Naukowcy z WGSEiGP wykonają badania naukowe i prace służące opracowaniu kompleksowej, syntetycznej i strategicznej diagnozy terytorialnej AKO. Prace nad „Strategią rozwoju Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej do 2030 roku” zostały podzielone na dwa etapy.  Najpierw zostaną wykonane badania naukowe, ekspertyzy, diagnozy oraz analizy dla obszaru aglomeracji, następnie nastąpi identyfikacja preferowanych kierunków rozwoju, a także przedstawiony zostanie plan działań oraz sposób jego realizacji.

Podczas spotkania, JM rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, mówiła: - Mam wielką nadzieję, że wsparcie naszego Uniwersytetu przyczyni się do optymalizacji procesów planistycznych w całej Wielkopolsce, co z kolei przełoży się na trwały i efektywny wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy. Z drugiej strony, ma to skutkować jak najlepszym rozdzieleniem środków europejskich w tej nowej perspektywie budżetowej UE, przyczyniając się do rozwoju Wielkopolan. Podpisując to porozumienie, podpisujemy je dla siebie, bo my też tutaj żyjemy i funkcjonujemy, więc ten region jest dla nas bardzo ważny. Trzymam kciuki za realizację tego porozumienia i serdecznie gratuluję wszystkim, którzy się do jego podpisania przyczynili. Zapewniam, że ze strony Uniwersytetu uzyskają Państwo wszelkie wsparcie i Państwo jako Stowarzyszenie, jak i Pan Dziekan - zapewniła rektorka UAM.

- Dziękuję bardzo serdecznie Pani Rektor, że zdecydowała się na to, aby podjąć współpracę z naszym Stowarzyszeniem. To dla nas ogromny prestiż móc współpracować, może nie z największym, ale najlepszym uniwersytetem w Poznaniu. Tak jak Pani Rektor powiedziała mamy dużo powiązań osobistych, zawodowych, ale również tych administracyjnych, chociażby ze względu na to, że stolicą województwa wielkopolskiego jest Poznań, a my projektując swoje działania musimy wpisywać się w Strategie Województwa Wielkopolskiego. Bardzo się cieszę, że pracami nad nową strategią będzie kierował Profesor Paweł Churski, którego obszar działalności badawczej jest również mi bardzo bliski, bardzo cenię jego osiągnięcia, publikację i myślę, że kolejny nowy etap wspólnej pracy może okazać się bardzo korzystny dla nas, bo wierzę, że Pan Profesor opracuje razem z nami oraz ze swoim zespołem dobrą Strategię. Bardzo cieszę się na tą współpracę - mówił podczas spotkania Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Prezydent Miasta Kalisza, Krystian Kinastowski.

- Porozumienie urzeczywistnia ideę Uniwersytetu odpowiedzialnego i odpowiadającego na potrzeby swojego otoczenia - mówił natomiast dziekan WGSEiGP, prof. Paweł Churski - Porozumienie z SAKO ma na celu wsparcie badawczo-eksperckie w pracach nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju tego obszaru. Biorąc pod uwagę podobne porozumienie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Wydział i UAM stają się głównym partnerem samorządów dwóch obszarów aglomeracyjnych województwa wielkopolskiego. Ich wybór nie jest przypadkowy. Pracownicy wydziału przygotowują m.in. na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ekspertyzę dotyczącą zasad opracowywania nowych zintegrowanych strategii rozwoju ponadlokalnego w Polsce, które są warunkiem ex-ante uruchomienia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych PLUS w perspektywie 2021-2027 – wyjaśniał prof. Churski, dodając - W ten sposób wsparcie UAM przyczyni się z jednej strony do optymalizacji procesów planistycznych w naszym regionie, co powinno przełożyć się na efektywny i trwały wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy, a z drugiej strony powinno skutkować jak najlepszym zagospodarowaniem środków europejskich w nowej, historycznie największej, perspektywie budżetowej UE, przyczyniając się do poprawy poziomu i warunków życia Wielkopolan. Decyzję MFiPR, oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych należy postrzegać jako dowód uznania pozycji naszego Uniwersytetu oraz Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w krajowym środowisku ekspertów zintegrowanego planowania strategicznego i przestrzennego.

Współpraca pomiędzy UAM i SAKO odbywa się na mocy porozumienia, które zostało podpisane 26 kwietnia 2021 r.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497