Data publikacji w serwisie:

UAM razem z PISOP

9 sierpnia, podczas spotkania prorektora UAM ds. kadr i rozwoju, prof. Tadeusza Wallasa,  koordynatorki inicjatyw społecznych na UAM, Anny Schmidt-Fiedler oraz przedstawicielek Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, dr Ewy Gałki, prezeski oraz Joanny Piechockiej, członkini zarządu, została podpisana umowa o współpracy.

Współpraca ma na celu wspólne promowanie i rozwijanie wolontariatu studenckiego oraz pokazywanie potencjału III sektora jako istotnego środowiska do zdobywania i rozwijania kompetencji oraz planowania kariery zawodowej.
Relacje z partnerami z otoczenia społecznego są dla UAM bardzo ważne. Uniwersytet zaprasza organizacje i instytucje społeczeństwa obywatelskiego do współdziałania w ramach różnorodnych inicjatyw badawczych, edukacyjnych, wydarzeń i do realizacji wspólnych projektów. UAM stara się odpowiadać na potrzeby organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

4497