Data publikacji w serwisie:

UAM uczelnią otwartą dla wszystkich

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia dostępna”. Na projekt „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” otrzyma blisko 11 mln złotych. Pozyskane w ten sposób środki posłużą do zapewnienia wsparcia osób z niepełnosprawnościami na UAM.

– Mamy pod opieką 717 studentów z orzeczeniami o niepełnosprawności. Od 15 lat działa na UAM Zrzeszenie Studentów „Ad Astra”, mamy też Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami – mówiła podczas konferencji prorektor ds. studenckich prof. Bogumiła Kaniewska. – Staramy się dawać wszystkim studentom równe szanse w nauce. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, zadaniem uczelni jest zapewnienie im takich warunków, by każdy ze studentów mógł w pełni rozwinąć swoje możliwości, aby warunki kształcenia sprzyjały jego rozwojowi. Chodzi nie tylko o życzliwość, ale także środki materialne i wsparcie techniczne. Uzyskany grant to sukces i możemy się tym pochwalić – dodała prorektor Bogumiła Kaniewska.


– Studenci i doktoranci to dla nas przede wszystkim studenci i doktoranci, a niepełnosprawność jest tylko jedną z wielu cech, która nie zawsze albo nieznacznie rzutuje na to, jak oni studiują. Naszym zadaniem i misją jest, żeby ta niepełnosprawność nie przeszkadzała – mówiła pełnomocniczka rektora ds. osób z niepełnosprawnościami Anna Rutz. Przygotowany zwycięski projekt jest wypadkową licznych konsultacji bardzo szerokiego grona. –  Dostępność to nie tylko podjazdy i windy. Dla nas to zarówno budynki, sprzęt, nowoczesne technologie, ale także systemy i procedury przyjazne studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami. To także, a może i przede wszystkim, wykwalifikowana kadra, która jest gotowa i potrafi odpowiedzieć na potrzeby studenta zgodnie z jego rodzajem niepełnosprawności, także tej, której nie widać na pierwszy rzut oka. Na UAM ponad 30 procent osób z niepełnosprawnościami, to osoby o ich ukrytych rodzajach, nie widzimy ich na pierwszy rzut oka – mówiła Anna Rutz.


W ramach projektu rozszerzona zostanie dostępność w takich obiektach, jak budynek Collegium Iuridicum, gdzie dotychczas nie było dostępu do biblioteki. Powstanie tam winda, podobnie będzie w modernizowanym już Collegium Heliodori, a także w budynku Collegium Novum.


Niepełnosprawności niewidoczne, to także niepełnosprawności słuchu. Tutaj przede wszystkim nacisk położony będzie na instalację pętli induktofonicznych, czyli sprzętu eliminującego niepotrzebne dźwięki zewnętrzne w budynku Wydziału Chemii, Wydziału Biologii, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Studiów Edukacyjnych. – Czy student z niepełnosprawnością słuchu może studiować na tych kierunkach? Oczywiście. Nie istnieją żadne przeszkody poza tymi w naszych głowach – zapewniała Anna Rutz.


Projekt zakłada również poprawę bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami. Pełnomocniczka rektora podkreśliła, że obecnie żadna instytucja publiczna w kraju nie ma rozwiniętego systemu ewakuacji uwzględniającego potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Dlatego projekt przewiduje zakup wózków ewakuacyjnych do każdego z obiektów oraz opracowanie aplikacji informującej studentów o ewakuacji, a kadrę o tym, że student jest w danym miejscu i potrzebuje pomocy. Ewakuacja to także informowanie osób głuchych. Jak osoba głucha ma usłyszeć alarm ewakuacyjny? – Chociażby poprzez sygnalizację optyczną,  światełko czy poduszkę wibrującą umieszczoną w akademikach – wyjaśniała Anna Rutz.


W ramach projektu prowadzone będą także szkolenia dla pracowników kadry kierowniczej, dydaktycznej, administracyjnej oraz pracowników obsługi. Swoim zakresem obejmować będą zarówno współpracę ze studentami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami sensorycznymi, jak i tymi natury psychicznej. Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania, Szymon Hejmanowski, mówił, że podczas szkoleń nacisk kładziony będzie nie tylko na nabywanie wiedzy, ale przede wszystkim na kształtowanie umiejętności reagowania w praktycznych sytuacjach.


O korzyściach z projektu mówiła podczas konferencji prof. Anna Szwajca z Wydziału Chemii.  – Będziemy mogli wykorzystać nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwolą przybliżyć dosłownie studentom z niepełnosprawnościami niedostępne dla nich części laboratoriów – mówiła. Np. zakupione drony pozwolą realnie uczestniczyć w praktykach w terenie, nie ruszając się z miejsca. Dzięki kamerom internetowym studenci będą mogli brać udział w doświadczeniach laboratoryjnych i samodzielnie wyciągnąć wnioski. Natomiast drukarka 3D na Wydziale Matematyki i Informatyki przysłuży się studentom niedowidzącym.


Konkurs „Uczelnia dostępna” dotyczył realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Działania zaplanowane na UAM realizowane będą do 2023 roku.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048