Data publikacji w serwisie:

Uczelnia w strategicznym momencie

Jak będzie wyglądał UAM za 10 lat? - odpowiedź na to pytanie znajdzie się w Strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030. Właśnie rozpoczęły się konsultacje nad przygotowanym dokumentem.

Strategia wyznacza kierunek rozwoju UAM. Została opracowana przez niemal 60-osobowy zespół, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej. Teraz pora na rozmowy o efekcie tych działań. - Nasz Uniwersytet chcemy tworzyć wspólnie. Chcemy tworzyć w taki sposób, by każdy z nas miał wpływ na jego kształt, na jego rozwój, nie tylko poprzez pracę, ale także poprzez decyzje o jego przyszłym rozwoju - podkreśla rektorka UAM, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. - Strategia jest mapą wskazującą najważniejsze kierunki rozwoju naszego Uniwersytetu, wyznaczającą drogę, którą będziemy wspólnie pokonywać, aby jak najskuteczniej osiągać kolejne cele, budując pozycję naszej uczelni w kraju i na świecie. Przedstawiamy Strategię po to, by wszyscy pracownicy UAM wzięli udział w dyskusji nad jej kształtem, byśmy mieli też poczucie odpowiedzialności za dalszy rozwój naszego Uniwersytetu, a także świadomość, że jego przyszłość zależy od nas wszystkich – zachęca prof. Bogumiła Kaniewska.

- Chcieliśmy od samego początku, aby Strategia była wyrazem woli całej społeczności akademickiej i stąd decyzja o tym, żeby jej projekt powstawał w modelu, który najczęściej określa się słowem partycypacyjny - mówi prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów oraz przewodniczący Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM. - Budowanie strategii dla uczelni to wyznaczanie kierunku jej rozwoju lub inaczej - tworzenie kanwy, na której rozpościeramy tkankę uczelni. Rozważaliśmy wiele problemów, a potem próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, gdzie chcielibyśmy się znaleźć za 10 lat. W ślad za strategią uczelni powstaną strategie poszczególnych szkół oraz wydziałów/dyscyplin naukowych. Strategia UAM będzie też punktem odniesienia dla komisji akredytacyjnych, czy przy zawieraniu strategicznych porozumień między uczelniami – dodaje prorektor Wojtaszek.

Nowopowstały dokument zawiera cztery cele strategiczne: “badania naukowe na najwyższym poziomie”, “najwyższa jakość kształcenia”, “uczelnia profesjonalnie zarządzana” oraz “uniwersytet współkształtujący otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze”. Każdy z nich został dodatkowo podzielony na szczegółowe cele operacyjne.

Strategia Rozwoju prezentuje wizję UAM jako autonomicznej, rozpoznawanej w świecie europejskiej uczelni badawczej, która prowadzi badania odpowiadające na najważniejsze wyzwania współczesności, kształci na najwyższym poziomie i jest aktywnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego regionu, kraju, Europy i świata. - Uczelni przyjaznej pracownikom, studentom i doktorantom, silnie umiędzynarodowionej, przyciągającej wybitne, światłe umysły, kultywującej wolność badań naukowych, kształcącej i kształtującej postawy obywatelskie wyrastające z tak bliskiego nam ducha wielkopolskiej pracy organicznikowskiej – wyjaśnia prorektor Przemysław Wojtaszek.

Konsultacje nad dokumentem potrwają do 22 kwietnia, każdy pracownik UAM może zgłosić do niego swoje uwagi poprzez specjalnie przygotowany formularz w intranecie UAM lub wysyłając pod adres strategia@amu.edu.pl Senat UAM zajmie się dokumentem na początku maja po jego zaopiniowaniu przez Radę Uczelni.

Strategia jest dokumentem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania uczelni. Powstaje w momencie zmiany kadencji, a tym samym daje możliwość uwzględnienia założeń programowych nowego rektora. Do tej pory Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierował się Strategią na lata 2009-2019, które została znowelizowana w roku 2013.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048