Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zainaugurował drugie stulecie

Pięć szkół dziedzinowych, dwadzieścia wydziałów dyscyplinowych i cztery filie poza Poznaniem – 1 października Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zainaugurował rok akademicki. To pierwsze dwa semestry nauki z nowym statutem, regulaminem organizacyjnym i  zmianami  wprowadzonymi przez ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nowy rok akademicki na UAM zainaugurowało w sumie ponad 37 i pół tysiąca studentów i 5 tysięcy pracowników.

– Miniony rok przyniósł nam sporo sukcesów – mówił w Auli UAM rektor prof. Andrzej Lesicki. – Wśród najważniejszych trzeba wymienić wejście, wraz z siedmioma innymi uczelniami europejskimi, w skład konsorcjum realizującego projekt European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions, od którego to tytułu przyjęto akronim EPICUR, nawiązujący do nazwiska greckiego filozofa. Można zatem powiedzieć, że drugi wiek działalności rozpoczynamy jako uczelnia prawdziwie europejska! – mówił rektor.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych oraz kościelnych. Obecni byli także rektorzy poznańskich uczelni oraz wiceprezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Prof. Andrzej Lesicki podkreślił, że Uniwersytet zaczyna działalność w nowej strukturze, którą tworzy pięć szkół dziedzinowych i przypisanych do nich dwadzieścia wydziałów dyscyplinowych wraz z radami naukowymi dyscyplin. Swoje działania inauguruje również Szkoła Doktorska UAM z pięcioma sekcjami – szkołami doktorskimi w szkołach dziedzinowych. Uniwersytet tworzą ponadto cztery filie: w Kaliszu, Słubicach, Gnieźnie i Pile. Uczelnia ma także centra i ośrodki uniwersyteckie oraz jednostki ogólnouczelniane. Jak zapowiedział rektor, najbliższe trzy miesiące upłyną na dostosowaniu do wymogów nowego statutu jednostek wchodzących w skład wydziałów. Podkreślił, że jest to kolejne wielkie wyzwanie dla wszystkich, a nadchodzące miesiące będą weryfikować w praktyce rozwiązania przyjęte w dokumentach. - Wszystkim nam przecież zależy, żeby to struktura służyła ludziom, a nie odwrotnie – zapewnił prof. Lesicki. Rektor wyraził zadowolenie, że udało się istotnie podnieść poziom płac pracowników niebędących nauczycielami, a regulamin wynagrodzeń otwiera drogę do wyższego uposażenia dla nauczycieli akademickich najbardziej efektywnych w działalności badawczej, najwięcej publikujących i pozyskujących znaczące środki finansowe. Wspomniał o tzw. premii projektowej za składanie aplikacji grantowych, ale również za sukcesy w tej dziedzinie. Rektor zwrócił uwagę, że troska o dobrą kondycję uczelni nie pozwala na to, by koncentrować się wyłącznie na najbliższym roku. – Kreślimy plany na kilka lat do przodu, nie bacząc kto zasiądzie za sterami Uniwersytetu - mówił. - Zatem już dziś myślimy o procesie ewaluacji dyscyplin naukowych, który zostanie przeprowadzony w roku 2021. To następne z wielkich wyzwań przyszłości - dodał. Prof. Andrzej Lesicki cieszył się także z wyników tegorocznej rekrutacji, której poziom, pomimo niżu demograficznego, był zbliżony do poziomu lat ubiegłych. Do postępowania rekrutacyjnego przystąpiło 32,7 tysiąca kandydatów, z których przyjęto już blisko 12 i pół tysiąca osób, a rekrutacja nadal trwa. Studentom I roku rektor życzył, by uczelnia stała się dla nich miejscem inspiracji i rozwoju, a oni wypełniali ją młodzieńczym zapałem i zaangażowaniem, pasją w zdobywaniu wiedzy i kreowaniu nowego, lepszego świata. Jako rektor będę stać na straży autonomii Uniwersytetu, wolności i różnorodności badań, będę wierny zasadom demokracji w naszej uniwersyteckiej codzienności, ale także na zewnątrz - mówił na zakończenie rektor, prof. Andrzej Lesicki.

Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski odczytał list od Prezydenta Miasta, w którym Jacek Jaśkowiak napisał: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez ostatnie sto lat uległ wielu przemianom, aby dopasować się do zmieniającego otoczenia. Wkraczacie Państwo w drugi wiek, który przyniesie kolejne wyzwania, szczególnie te związane z rozwojem nowoczesnych technologii i przystosowaniem się wymagań stawianych absolwentom przez współczesny rynek pracy. Miasto chce być wsparciem dla szkolnictwa wyższego w dynamicznych realiach współczesnego świata.

Podczas inauguracji wręczono także Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis -  najwyższe wyróżnienie akademickie UAM, przyznawane wybitnym uczonym, których praca naukowa przyczyniła się do budowy znaczenia uczelni na akademickiej mapie Polski. W tym roku uhonorowano nagrodą prof. Helenę Sęk oraz prof. Kazimierza Przyszczypkowskiego.

Prof. Helena Sęk jest wybitną specjalistką w zakresie psychologii klinicznej o powszechnie uznanym autorytecie zwłaszcza w zakresie psychologii zdrowia. Jest współautorką preambuły Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, stwierdzającej m.in. iż „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa". To redaktorka, współredaktorka i współautorka wielokrotnie wznawianych i mających po kilka edycji, fundamentalnych dla psychologii polskiej podręczników akademickich. Prof. Helena Sęk od początku swojej kariery akademickiej związana jest z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku jako profesor-senior UAM dalej pozostaje aktywna naukowo, zarówno w zakresie działalności badawczej, jak i organizacyjnej, a także kształcenia kadr. Za swoją działalność była wielokrotnie wyróżniana.

Prof. Kazimierz Przyszczypkowski jest z wykształcenia pedagogiem, który od kilkudziesięciu lat działa w środowisku polskich pedagogów zainteresowanych: polityką oświatową, strategiami edukacyjnymi, oświatą dorosłych, kompetencjami edukacyjnymi osób dorosłych, prognozowaniem kierunków kształcenia w perspektywie zmieniającego się rynku pracy. Interesują go kwestie funkcjonowania szkoły i oświaty oraz podsystemów oświaty i wychowania w Polsce. Także całą swoją karierę naukową  związał z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 r. jest emerytowanym profesorem zwyczajnym UAM. Uhonorowany wieloma odznaczeniami.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Auli UAM wręczono także nagrody Praeceptor Laureatus.  To wyróżnienie dla najlepszego dydaktyka trafiło do 17 osób. Laureaci wyłaniani są przez studentów. W głosowaniu internetowym wskazują nominowanych wśród pracowników, którzy uzyskali najwyższe oceny w ankietach studenckich w minionym roku akademickim. Rektor UAM wyróżnił także 17 nauczycieli akademickich indywidualną Specjalną Nagrodą Naukową I stopnia za Wybitny Dorobek Publikacyjny w 2018 roku. Natomiast 10 absolwentów UAM otrzymało Medale „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”.

Wręczono także Studencki Laur jako wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć w zgłębianych dyscyplinach naukowych, wysokich wyników w nauce w roku akademickim 2018/2019. Otrzymali: Michalina Krakowiak z Wydziału Biologii oraz Klaudia Rodziejczak z Wydziału Nauk Społecznych.

Ważnym elementem uroczystości była również immatrykulacja studentów I roku studiów, którzy złożyli ślubowanie odczytane przez prorektor ds. studenckich prof. Bogumiłę Kaniewską. Do społeczności akademickiej zwróciła się w swoim przemówieniu także Przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów UAM Joanna Maruszczak: - Ucząc się na uniwersytecie, szukajmy własnej ścieżki, czerpiąc z uczelni co najlepsze, lecz nie zapominajmy o ideach i wartościach, które przyświecają nam w tym momencie, jak i o tradycjach naszych wielkich poprzedników – mówiła.

Wykład inauguracyjny pt. Węgiel aktywny – kosmetyczne „czarne złoto” wygłosił prof. Robert Pietrzak z Wydziału Chemii.

Warto dodać, że w Auli, w gronie władz rektorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,  obok rektora UAM zasiedli: dwie nowe panie prorektor – prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk oraz prof. Zofia Szweykowska-Kulińska, a także prorektor prof. Zbyszko Melosik, dotychczas pełnomocnik rektora. Od 1 października zespół rektorski liczy 8 prorektorów.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048