Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie JM Rektor UAM w sprawie nauki hybrydowej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

20 sierpnia 2021 r., JM Rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska wydała zarządzenie nr 139/2020/2021, regulujące zasady kształcenia na Uniwersytecie w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Organizacja procesu kształcenia na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będzie prowadzona w sposób hybrydowy. W siedzibie uczelni będą prowadzone ćwiczenia, konwersatoria, seminaria i laboratoria, a także wykłady w grupach, które nie przekraczają 30 osób. W szczególnych przypadkach, jeśli będą pozwalać na to warunki lokalowe oraz sanitarne, dziekan wydziału może zwrócić się do prorektora ds. kształcenia o możliwość zmiany tego limitu. W zajęciach stacjonarnych mogą brać udział wyłącznie osoby, u których nie występują objawy choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni). Określając plan zajęć dydaktycznych, dziekan wydziału w miarę możliwości powinien uwzględnić zasadę, że w danym dniu kształcenie może odbywać się w jednej formie).

Doktoranci studiów doktoranckich oraz w szkole doktorskiej, a także słuchacze studiów podyplomowych, szkoleń i kursów, będą pobierać naukę w siedzibie uczelni. Na wniosek kierownika studiów podyplomowych, szkoleń i kursów właściwy prorektor może wyrazić zgodę na kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszystkie czynności podejmowane będą z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowa treść zarządzenia: https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0026/252917/ZR-139-2020-2021_1.pdf

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497