Data publikacji w serwisie:

Komunikat Rektora UAM z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania uczelni w okresie od 3 maja do 8 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do Komunikatu Rektora Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania uczelni w okresie od 26 kwietnia do 3 maja 2021 r., uprzejmie informuję, iż w związku z utrzymaniem przez rząd większości obostrzeń, ograniczenie funkcjonowania uniwersytetu zostaje przedłużone do 8 maja 2021 r.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor


Komunikat Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 546) oraz zarządzeniem nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 ustala się, co następuje:

  1. Kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim (pracownicy administracyjni, badawczo- i inżynieryjno-techniczni, informatyczni, działalności wydawniczej i poligraficznej oraz pracownicy biblioteczni) udziela w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. pracownikowi, bez konieczności uzyskania jego zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych (zaległy urlop wypoczynkowy), kierując się następującymi zasadami:
    1. w siedzibie uczelni praca jest świadczona wyłącznie w zakresie koniecznym dla zapewnienia ciągłości wykonywania zadań niezbędnych dla funkcjonowania jednostki. W siedzibie uczelni w pierwszej kolejności pracę świadczą pracownicy bez zaległości urlopowych.
    2. pracownicy, którym nie udzielono zaległego urlopu wypoczynkowego oraz nie świadczą pracy w siedzibie uczelni, wykonują pracę w trybie zdalnym.
  2. Pracownicy obsługi świadczą pracę w siedzibie uczelni zgodnie z harmonogramem czasu pracy.
  3. W okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. zawiesza się wykonanie decyzji rektora dopuszczających możliwość prowadzenia kształcenia w siedzibie uczelni lub poza siedzibą (filia). Kształcenie prowadzi się wyłącznie w formie zdalnej.
  4. W okresie od 29 marca do 10 kwietnia 2021 r. wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek jednostek organizacyjnych. W wymienionych dniach nie będą czynne czytelnie, natomiast wypożyczalnia Biblioteki Uniwersyteckiej będzie czynna od 13:00 do 17:00, a wypożyczalnie książek bibliotek jednostek organizacyjnych (wydziałowych) będą działały w godz. 10:00-14:00. Usługi w zakresie skanowania materiałów bibliotecznych, będą świadczone na dotychczasowych zasadach.
  5. W okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. obiekty sportowe Uniwersytetu będą udostępniane wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.


Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor