Data publikacji w serwisie:

Komunikat Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie funkcjonowania uczelni w okresie od 10 maja 2021 r. do odwołania

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. 2021 poz. 861) oraz zarządzeniem nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 ustala się następujące zasady funkcjonowania Uczelni oraz wykonywania pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pracownicy administracyjni, badawczo- i inżynieryjno-techniczni, informatyczni, działalności wydawniczej i poligraficznej oraz pracownicy biblioteczni).

 1. Z możliwości pracy zdalnej wyłącza się:
  1. pracowników świadczących pracę w pokojach 1-osobowych,
  2. pracowników, który nie wyrazili zgody na przekierowanie w godzinach pracy telefonicznych rozmów służbowych na telefon prywatny.
 2. Pracownicy wykonujący pracę w pomieszczeniach wieloosobowych pracują w sposób rotacyjny w systemie pracy „w siedzibie UAM co drugi dzień roboczy", chyba że z uwagi na potrzeby pracodawcy określone przez przełożonego praca w siedzibie jest wymagana z większą częstotliwością. W takich przypadkach przełożony zobowiązany jest zapewnić możliwie najbezpieczniejsze warunki pracy, w tym – za zgodą pracownika - możliwość pracy w innych godzinach niż wynikające z podstawowego rozkładu czasu pracy, środki dezynfekcyjne, maseczki, przegrody z pleksi.
 3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku konieczności zapewnienia przez pracownika opieki nad dzieckiem do ukończenia przez niego 12. roku życia realizującym naukę w sposób zdalny, odpowiednio prorektor ds. kadry i finansów lub kanclerz może podjąć indywidualną decyzję dotyczącą pracy poza siedzibą UAM (na podstawie wniosku zaopiniowanego przez przełożonego).
 4. Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek jednostek organizacyjnych polegająca na wypożyczaniu zbiorów oraz prowadzeniu czytelń jest dopuszczalna, pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 mpowierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób. Usługi w zakresie skanowania materiałów bibliotecznych, będą świadczone na dotychczasowych zasadach. Szczegółowe zasady funkcjonowania poszczególnych bibliotek określi Dyrektor BU oraz Pełnomocnik Rektora UAM ds. bibliotek jednostek organizacyjnych.
 5. W obiektach sportowych na świeżym powietrzu może przebywać jednocześnie do 50 osób. W obiektach sportowych zamkniętych mogą się odbywać zajęcia jedynie dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym w obiekcie może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu. Wydarzenia sportowe mogą być organizowane wyłącznie bez udziału publiczności. Zasady funkcjonowania obiektów sportowych ulegają zmianie na zasadach określonych w § 9 ust. 29-33 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. 2021 poz. 861) w okresach od dnia 15 do dnia 28 maja 2021 roku oraz od dnia 29 maja do dnia 5 czerwca 2021 roku.
 6. Limity wskazane w punkcie 5 nie obowiązują sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe oraz będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
 7. Pracownicy obsługi świadczą pracę w siedzibie uczelni zgodnie z harmonogramem czasu pracy.
 8. W ośrodkach wypoczynkowych UAM udostępnia się nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie. Zasady funkcjonowania ośrodków wypoczynkowych ulegają zmianie na zasadach określonych w § 9 ust. 13-16 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. 2021 poz. 861) w okresach od dnia 15 do dnia 28 maja 2021 roku oraz od dnia 29 maja do dnia 5 czerwca 2021 roku.
 9. Przywraca się możliwość wykonywania decyzji Rektora dopuszczających możliwość prowadzenia kształcenia w siedzibie uczelni lub poza siedzibą (filia) zgodnie z zarządzeniem nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor