Data publikacji w serwisie:

Komunikat Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie do 31 października 2020 | Rector's Announcement concerning the rules of conduct at the University, valid until October 31st, 2020

Szanowni Państwo,
w związku z pogłębiającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – wystąpiły już pierwsze przypadki zachorowań wśród pracowników Uczelni – wprowadzam następujące zasady funkcjonowania Uczelni w okresie do 31 października br.:

1. Wszystkie niekontrolowane wejścia do budynku (bez portierni) powinny zostać niezwłocznie zamknięte.

2. Osoba wchodząca do obiektu powinna:
a) mieć zasłonięte usta i nos;
b) zdezynfekować ręce;
c) poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała.

Portier odmawia wstępu do budynku osobie, której temperatura ciała wynosi co najmniej 38°C lub osobie, która nie spełnia warunków a) i b).

3. Wszystkie osoby poruszające się w przestrzeniach wspólnych (korytarze, hole, toalety, biblioteki, sale dydaktyczne, etc.) i opuszczające stanowisko pracy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

4. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu.

5. Dopuszcza się korzystanie z ogólnodostępnych szatni bez obsługi.

6. W stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wprowadza się pracę w trybie rotacyjnym, przy czym kierownik jednostki zobowiązany jest zorganizować pracę w taki sposób, by zapewnić prawidłową realizację zadań.

7. W miejscach pracy należy ograniczyć obecność osób postronnych (tylko jedna osoba obsługiwana) i zminimalizować czas bezpośredniego kontaktu.

8. Osoby zakażone powinny niezwłocznie powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego, który następnie informuje prorektora ds. kadr i rozwoju.

Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Uczelni procedur oraz aktualnych przepisów i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Z poważaniem

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor


Ladies and Gentlemen,

Several employees of our University have been recently infected with the Covid 19 virus. Due to the development of epidemic threat relating to the spread of the Covid-19 virus, the following measures regulating our operations are being introduced for the period to 31October 2020:

1. All uncontrolled entrances to the building should be closed without delay.

2. Visitors entering the building should:
a) maintain their mouth and nose covered,
b) disinfect their hands and
c) have their body temperature taken with a non-contact thermometer at the entrance.

The receptionist shall refuse entrance to the building to visitors whose body temperature is 38 C or higher or to visitors who do not meet conditions (a) and (b) mentioned above.

3. It is mandatory for all individuals moving in common space (halls, toilets, libraries, classrooms etc.) and employees leaving their workstations to keep their mouth and nose covered.

4. Within the building it is mandatory to maintain social distance of at least 1.5 meters between themselves and others.

5. Visitors are allowed to use generally available cloakrooms without attendants.

6. Employees who are not academic teachers shall do their work on a rotation basis. The supervisor shall make sure that the organization of work ensures appropriate performance of tasks.

7. At work, the presence of visitors should be limited and contact time with them should be minimized. Only one visitor should be served at a time.

8. Infected employees should notify their direct supervisor about it without delay, following which the direct supervisor shall notify the Vice-Rector for Human Resources and Development about it.

AMU employees and visitors are committed to complying with AMU mandatory procedures and currently binding regulations and recommendations on preventing, counteracting and fighting Covid-19.

Sincerely yours,

Professor Bogumiła Kaniewska, Ph.D., D.Litt.

Rector
Adam Mickiewicz University, Poznań