Data publikacji w serwisie:

List Rektora z 2 czerwca 2020 roku

Szanowni Państwo!

Ostatnio czas odmierzam listami pisanymi do Państwa – dzisiaj piszę ponownie, co oznacza, że minął kolejny tydzień. Jak ten czas szybko płynie…

Dzisiaj weszło w życie moje zarządzenie nr 455/2019/2020 z 23 maja br., które ma regulować nasze uniwersyteckie życie przez następne miesiące. Do końca września zajęcia dydaktyczne prowadzić będziemy zdalnie. Jednak studentom lat dyplomowych umożliwiamy powrót do laboratoriów. Dziekani takich wydziałów jak Chemii, Biologii, Fizyki, ale i innych, już przygotowali zasady powrotu do zajęć w siedzibie uczelni. Studentom niemieszkającym w Poznaniu udostępniamy akademiki na czas odrabiania zajęć dydaktycznych. W domach akademickich mieszkać mogą także osoby uzyskujące zaliczenia lub zdające egzaminy, których z różnych powodów nie można przeprowadzić zdalnie. Powtórzę swój apel z poprzednich listów: pamiętajmy o wszystkich studentach, starajmy się, by umożliwić im ukończenie roku akademickiego 2019/2020 z jak najmniejszym uszczerbkiem.

Pracownicy uczelni, niezależnie od zajmowanych stanowisk, pracują nadal głównie zdalnie. Na dzisiejszym posiedzeniu zespołu ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie pandemii ustalaliśmy zasady stopniowego przywracania normalnej działalności Uniwersytetu. Niestety, pandemia trwa nadal, ale wierzę, że sygnały wskazujące na jej stopniowe przygasanie, pozwolą nam w większym zakresie pracować w siedzibie uczelni. Przede wszystkim chcielibyśmy wrócić do normalnej pracy naukowej. Ale są inne oczekiwania, które będziemy starali się stopniowo spełniać. Czekamy na możliwość korzystania z naszego ośrodka w Kołobrzegu czy domów pracy twórczej w Gułtowach i Obrzycku. Obiekty sportowe są stale zamknięte, a przecież myślimy o warunkach wznowienia ich działalności.

Zapewne jeszcze za wcześnie na podsumowania ostatnich trzech miesięcy. Bardzo wiele osób wspierało moje działania, organizując pracę zdalną na poszczególnych wydziałach. To wsparcie miało także wyraz w podejmowaniu zupełnie nowych działań mających na celu podtrzymanie funkcjonowania Uniwersytetu. Wymienię dla przykładu miniwykłady w cyklu UAMówi lub spotkania online takie jak konferencja „Jan Paweł II – nasz współczesny”, gala finałowa XIV Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila, czy też tradycyjny (choć zdalny) koncert majowy w dniu święta Uniwersytetu. Wspomnę webinaria przygotowujące kształcenie i egzaminowanie zdalne. Nasz Samorząd Studencki dbał o przekazywanie informacji studentom, a jednocześnie sygnalizował wszelkie ich potrzeby. Przygotował projekt korekty regulaminu pomocy stypendialnej, konieczny w obecnej sytuacji. Doktoranci wywalczyli przesunięcie o rok terminu zakończenia przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 roku. Ci, którzy w tym roku akademickim mieli kończyć studia doktoranckie, czekają na rozstrzygnięcie dotyczące przedłużenia roku przynajmniej o trzy miesiące.

Do kontynuowania działalności uczelni w okresie pandemii przyczyniło się wiele osób – pracowników, doktorantów i studentów. Wszystkim serdecznie dziękuję. Dzisiaj jeszcze nikogo nie wymieniam, z jednym wyjątkiem. Szczególnie podziękować chciałbym Pani Rektor prof. Bogumile Kaniewskiej, która jest zawsze krytyczną korektorką moich listów do Państwa, ale przede wszystkim pomysłodawczynią i inicjatorką wielu przedsięwzięć, takich jak Widzialna Ręka – akcja wsparcia osób potrzebujących pomocy w czasie pandemii czy Dzień Kandydata online. Podziwiam Jej pracowitość, uczynność i zaangażowanie w działalność na rzecz pracowników i studentów, dla dobra naszego Uniwersytetu.

Z pozdrowieniami,

Andrzej Lesicki

rektor