Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie nr 453/2019/2020

Zarządzenie nr 453/2019/2020

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie możliwości przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020-2024

w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, t.j. z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz § 3 zarządzenia nr 444/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania posiedzeń z wykorzystaniem technologii informatycznych, zarządzam, co następuje:

§ 1

W wyborach na kadencję 2020-2024 w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania czynności wyborczych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

§ 2

Decyzję w sprawie wykorzystania technologii informatycznych w wyborach podejmuje Komisja Wyborcza Uniwersytetu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki