Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie nr 454/2019/2020

Zarządzenie nr 454/2019/2020

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie przygotowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do przywrócenia świadczenia pracy przez pracowników na terenie uczelni 

w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 861), zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. W terminie do dnia 21 maja 2020 r.:

  a) kanclerz – dla pracowników administracji centralnej i obsługi,

  b) dziekan oraz kierownik jednostki ogólnouczelnianej – dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi kierowanej jednostki organizacyjnej,

  ustala harmonogram przywrócenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu.

 2. Przywrócenie świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu następuje  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym decyzji, zaleceń  i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. Dziekan oraz kierownik jednostki ogólnouczelnianej bez zbędnej zwłoki informuje prorektora ds. ogólnych i kanclerza o działaniach podjętych na podstawie ust. 1 i 2.

§ 2

 1. W terminie do dnia 25 maja 2020 r. dziekan oraz kierownik jednostki ogólnouczelnianej ustala warunki przywrócenia świadczenia pracy na terenie kierowanej jednostki organizacyjnej przez pracowników będących nauczycielami akademickimi w zakresie działalności naukowej. Ustalając warunki dziekan oraz kierownik jednostki ogólnouczelnianej kieruje się zasadą niezbędności świadczenia pracy na terenie jednostki organizacyjnej dla zapewnienia ciągłości procesu badawczego. Przepis § 1 ust. 2 stosuje się.
 2. Świadczenie pracy zgodnie z ust. 1 wymaga zgody odpowiednio dziekana lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej.
 3. Dziekan oraz kierownik jednostki ogólnouczelnianej bez zbędnej zwłoki informuje prorektora ds. ogólnych o działaniach podjętych na podstawie ust. 1 i 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki