Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie Rektora UAM w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 7 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 363) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych, badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, zatrudnionych na stanowiskach informatycznych, pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej oraz pracownicy działalności wydawniczej, poligraficznej oraz obsługi świadczą pracę w miejscu i wymiarze wskazanym w umowie o pracę.
2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z koniecznością zapewnienia przez pracownika, o którym mowa w ust. 1, opieki nad dzieckiem do 12. roku życia realizującym naukę w sposób zdalny, dopuszcza się inny niż wskazany w ust. 1 sposób świadczenia pracy, w szczególności tryb pracy zdalnej.
3. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 2, w odniesieniu do pracowników administracji i obsługi podejmuje kanclerz, w odniesieniu do pozostałych pracowników – prorektor ds. kadry i rozwoju. Decyzję podejmuje się na podstawie wniosku pracownika zaopiniowanego przez kierownika jednostki.

§ 2

1. W Bibliotece Uniwersyteckiej oraz bibliotekach jednostek organizacyjnych wyłącza się możliwość swobodnego dostępu czytelników oraz wypożyczających do zbiorów bibliotecznych.
2. Dopuszcza się funkcjonowanie czytelni z zachowaniem następujących zasad:
1) limit osób w czytelni – 1 osoba na 15 m2 z wyłączeniem pracowników biblioteki;
2) przed wejściem do czytelni zapewnia się środki do dezynfekcji.
3. Wszelkich czynności związanych ze skanowaniem i kopiowaniem dokonuje się na zasadach określonych przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Pełnomocnika Rektora UAM ds. bibliotek jednostek organizacyjnych.
4. Kierujący biblioteką udostępnia w widocznym miejscu informację o zasadach funkcjonowania biblioteki, w szczególności dotyczących limitu osób przebywających w czytelni.

§ 3

1. Umożliwia się korzystanie z obiektów sportowych zlokalizowanych na otwartym powietrzu pod warunkiem uwzględnienia limitu - 250 osób w obiekcie.
2. Obiekty sportowe zamknięte udostępnia się przy zachowaniu max. 50% obłożenia miejsc.
3. Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy UAM w Kołobrzegu wraz ze strefą restauracyjną oraz pokoje wypoczynkowe w Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze funkcjonują zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi określonymi dla hoteli. Pierwszeństwo w zakwaterowaniu w ośrodkach UAM mają osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

§ 4

1. W zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem traci moc zarządzenie nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 roku, przy czym wnioski, o których mowa w § 1 ust. 3 składa się od dnia 1 czerwca 2021 roku.


Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Zarządzenie Rektora UAM w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 7 czerwca 2021 roku 1.06.2021 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie Rektora UAM w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 7 czerwca 2021 roku(310.2 KB)