Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania posiedzeń z wykorzystaniem technologii informatycznych

Zarządzenie nr 444/2019/2020

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzania posiedzeń

z wykorzystaniem technologii informatycznych

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Posiedzenia organów kolegialnych Uniwersytetu (senatu, rady naukowej dyscypliny) mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.
 2. Decyzję w sprawie zwołania posiedzenia w trybie określonym w ust. 1 podejmuje przewodniczący właściwego organu.
 3. Przewodniczący właściwego organu przed podjęciem decyzji, o której mowa
  w ust. 2, zobowiązany jest do sprawdzenia czy wszyscy członkowie właściwego organu kolegialnego mają techniczną możliwość uczestniczenia w posiedzeniu,
  o którym mowa w ust. 1.
 4. Zwołanie posiedzenia w trybie określonym niniejszym zarządzeniem nie jest możliwe, jeśli brak warunków technicznych zadeklaruje taka liczba członków, która uniemożliwia uzyskanie kworum.
 5. Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia podejmuje przewodniczący właściwego organu biorąc także pod uwagę wagę spraw przewidzianych
  w porządku obrad posiedzenia.

§ 2

 1. Postanowienia § 1 stosuje się odpowiednio do:
  • 1) posiedzeń gremiów i ciał kolegialnych działających na podstawie statutu UAM oraz innych aktów normatywnych;
  • 2) czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
 2. Do egzaminów przeprowadzanych w zakresie czynności określonych w ust. 1 pkt 2  stosuje się odpowiednio § 3 ust. 2-4, § 4 ust. 1 i 8 oraz § 7 zarządzenia nr 442/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

§ 3

Tryb podejmowania czynności w wyborach Uniwersytecie na kadencję 2020-2024 reguluje odrębne zarządzenie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki