Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie Rektora z 15.03 ws. dalszych działań

Zarządzenie nr 432/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie dalszych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z 2020 r.), zarządzam, co następuje:

§1

 1. Zawieszenie zajęć dydaktycznych dla studentów, doktorantów szkół doktorskich, słuchaczy studiów doktoranckich i innych form kształcenia dotyczy wszystkich form prowadzenia zajęć, w tym seminariów dyplomowych, zajęć terenowych, pracowni licencjackich i magisterskich oraz innych zajęć i prac prowadzonych w laboratoriach.
 2. W okresie zawieszenia zająć dydaktycznych studenci nie odbywają praktyki zawodowej.
 3. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych nauczyciele akademiccy nie pełnią dyżuru dydaktycznego (konsultacji).

§2

 1. Zawiesza się posiedzenia organów kolegialnych (senatu, rad naukowych dyscyplin) oraz gremiów i ciał kolegialnych działających na podstawie statutu UAM oraz innych aktów normatywnych.
 2. Dziekani, prodziekani, dyrektorzy filii i ich zastępcy realizują swoje obowiązki związane z pełnioną funkcją, w miarę możliwości w sposób zdalny z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

§3

W czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych nauczyciele akademiccy i doktoranci realizują swoje obowiązki naukowe poza budynkami UAM (w szczególności poza laboratoriami). Obowiązki organizacyjne w miarę możliwości wykonuje się trybie pracy zdalnej.

§4

 1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują pracę w formie pracy zdalnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Praca w formie zdalnej może zostać wyłączona albo ograniczona w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości podstawowych procesów niezbędnych dla funkcjonowania i bezpieczeństwa uczelni, utrzymania infrastruktury uczelni oraz konieczności technicznego zabezpieczenia ciągłości prowadzenia procesów doświadczalnych.
 3. Podstawowe procesy, o których mowa w ust. 2, określa kanclerz w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej.
 4. Pracę wykonywaną w innej formie niż zdalna wykonuje się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę pracowników, studentów lub doktorantów.

§5

Bezwzględnie nakazuje się przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 zamieszczonych na stronie https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem- zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

§6

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się postanowienia zarządzenia rektora nr 431/2020/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia jego uchylenia.

REKTOR
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Zarządzenie w BIP