Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie ws. działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 166/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 poz. 661) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie reguluje działanie Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, w okresie stanu epidemii, w zakresie:

1) organizacji kształcenia:
a) na studiach pierwszego stopnia;
b) na studiach drugiego stopnia;
c) na jednolitych studiach magisterskich;
d) na studiach doktoranckich oraz w szkole doktorskiej;
e) na studiach podyplomowych, szkoleniach oraz kursach;

2) weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;
3) zasad działania komisji i innych gremiów działających na podstawie statutu.


2. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych określa zarządzenie nr 5/2020/2021 Rektora UAM z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

§ 2

1. Zajęcia na studiach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-c prowadzi się w siedzibie uczelni oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (kształcenie na odległość), o ile zostało to przewidziane w programie studiów.
2. Wykłady prowadzi się w formie kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów w przypadku, gdy uprawnionych do uczestnictwa w wykładzie jest powyżej 30 studentów, przy czym:

1) za uprawnionych do uczestnictwa uważa się studentów zapisanych na wykład;
2) wykład jest prowadzony w sposób umożliwiający synchroniczną interakcję między studentami a nauczycielem akademickim lub innymi osobami prowadzącymi wykład.


3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z możliwościami technicznymi i lokalowymi wydziału, prorektor właściwy ds. kształcenia na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na prowadzenie wykładu, o którym mowa w ust. 2:

1) w formie kształcenia na odległość – poniżej limitu studentów określonego w ust. 2;
2) w siedzibie uczelni – powyżej limitu studentów określonego w ust. 2;
3) w siedzibie uczelni z możliwością uczestnictwa w wykładzie w formie kształcenia na odległość (kształcenie hybrydowe).


4. Dziekan wydziału, w którym jest prowadzone kształcenie na odległość, odpowiada za spełnienie wymagań określonych we właściwych przepisach dla tego sposobu kształcenia, w szczególności postanowień Regulaminu kształcenia na odległość, o którym mowa w § 10 ust. 2.
5. Nauczyciel akademicki, który nie ma możliwości technicznych prowadzenia kształcenia na odległość niezwłocznie informuje o tym dziekana, który stwarza warunki do prowadzenia kształcenia na odległość w pomieszczeniach kierowanej jednostki.
6. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio do studenta, który nie ma możliwości technicznych udziału w kształceniu na odległość.

§ 3

Nauczyciel akademicki zapewnia studentom możliwość konsultacji w siedzibie uczelni zgodnie z planem dyżurów określonym w danej jednostce.

§ 4

1. Kształcenie na odległość prowadzi się w odniesieniu do:

1) uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów szkół doktorskich,
2) słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
3) słuchaczy kursów oraz szkoleń oferowanych przez Uniwersytet Otwarty - jeżeli taka forma kształcenia została określona w programie kształcenia.


2. Na wniosek kierownika (studiów podyplomowych, kursów dokształcających, kursów oraz szkoleń) właściwy prorektor może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć dla słuchaczy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 w formie kształcenia na odległość, jeżeli nie zostało to przewidziane w programie kształcenia.

§ 5

1. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia, odbywa się zgodnie z programem studiów.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor właściwy w sprawach kształcenia może, na wniosek Dziekana, wyrazić zgodę na przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu w formie innej niż określona w programie studiów (kształcenie na odległość).
3. Dziekan organizuje weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Regulaminem kształcenia na odległość, przy czym:

1) egzamin lub zaliczenie przeprowadza się w sposób zapewniający kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;
2) egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób zapewniający samodzielność pracy zdającego;
3) jeżeli połączenie w trakcie egzaminu lub zaliczenia zostanie przerwane, egzaminator lub przeprowadzający zaliczenie decyduje o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu (zaliczenia) albo wystawia ocenę uwzględniając dotychczasowy przebieg egzaminu (zaliczenia).


§ 6

1. Posiedzenia komisji i innych gremiów działających na podstawie statutu UAM oraz innych aktów normatywnych mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań. Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia w taki sposób podejmuje przewodniczący.
2. Jeżeli posiedzenie komisji albo innego gremium jest przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przewodniczący jest obowiązany do sprawdzenia, czy wszyscy członkowie mają techniczną możliwość uczestnictwa w posiedzeniu.
3. Przewodniczący komisji lub innego gremium zapewnia osobie, która nie ma technicznej możliwości uczestnictwa w posiedzeniu określonym w ust. 1, dostęp do niezbędnej infrastruktury zlokalizowanej w budynku właściwej jednostki, celem umożliwienia udziału w posiedzeniu. W zakresie udostępnienia infrastruktury przewodniczący działa w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej.
4. Egzamin doktorski może być przeprowadzony na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Decyzję o podjęciu egzaminu w taki sposób podejmuje przewodniczący komisji przeprowadzającej egzamin.

§ 7

1. Wszelkie czynności podejmuje się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Przy czynnościach wskazanych w ust. 1 uwzględnia się również rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

§ 8

1. Kanclerz wydaje bieżące wytyczne związane ze spełnieniem wymogów określonych w § 7.
2. Kanclerz określa w szczególności:

1) wymogi związane z przystosowaniem obiektów Uniwersytetu do udostępnienia sal dydaktycznych i innych pomieszczeń w związku z wykonaniem zarządzenia;
2) częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji budynków Uniwersytetu, ich elementów, sal dydaktycznych, urządzeń sanitarnych, wyposażenia;
3) sposób umieszczenia w budynkach Uniwersytetu wirusobójczych środków dezynfekujących.


3. Kanclerz w uzgodnieniu z rektorem ustala procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 u studentów, doktorantów oraz pracowników.

§ 9

1. Dziekan organizuje zajęcia w budynkach kierowanej jednostki zgodnie z wytycznymi kanclerza.
2. W zajęciach prowadzonych w siedzibie uczelni mogą brać udział wyłącznie osoby, u których nie występują objawy choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni).

§ 10

1. Określając plan zajęć dydaktycznych dziekan uwzględnia, w miarę możliwości, zasadę, że w danym dniu kształcenie może odbywać się w jednej formie.
2. Organizując zajęcia w formie kształcenia na odległość dziekani stosują się do zasad określonych w Regulaminie kształcenia na odległość (zarządzenie nr 48/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu kształcenia na odległość).

§ 11

Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczące:

1) dziekana – stosuje się odpowiednio do dyrektora filii;
2) siedziby uczelni – stosuje się do filii.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska