Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie ws. działania Uniwersytetu w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 263/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 września 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1028), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 poz. 661) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie reguluje działanie Uniwersytetu w roku akademickim 2022/2023 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w zakresie:

1) organizacji kształcenia:

a) na studiach pierwszego stopnia;
b) na studiach drugiego stopnia;
c) na jednolitych studiach magisterskich;
d) na studiach doktoranckich oraz w szkole doktorskiej;
e) na studiach podyplomowych, szkoleniach oraz kursach;

2) weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;
3) zasad działania komisji i innych gremiów działających na podstawie statutu UAM oraz innych aktów normatywnych.

2. Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych określa zarządzenie nr 262/2021/2022 Rektora UAM z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

§ 2

1. Zajęcia na studiach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a-c prowadzi się w siedzibie uczelni oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (kształcenie na odległość), o ile zostało to przewidziane w programie studiów.

2. Prorektor właściwy do spraw kształcenia na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na częściowe prowadzenie zajęć na studiach niestacjonarnych w formie kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

3. Dziekan wydziału, na którym prowadzi się kształcenie na odległość, odpowiada za spełnienie wymagań określonych we właściwych przepisach dla tej formy kształcenia, w szczególności postanowień Regulaminu kształcenia na odległość (zarządzenie nr 48/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu kształcenia na odległość).

4. Zajęcia, które nie odbyły się w terminie zgodnie z planem studiów przeprowadza się w innym terminie w formie przewidzianej w programie studiów (odrabianie zajęć).

5. Osoba prowadząca zajęcia, które zgodnie z programem studiów odbywają się w siedzibie uczelni, może je odrobić w formie kształcenia na odległość raz w semestrze za zgodą dziekana, z tym że:

1) odrabianie zajęć w formie kształcenia na odległość odbywa się w sposób umożliwiający synchroniczną interakcję między studentami a nauczycielem akademickim lub innymi osobami prowadzącymi zajęcia;
2) odrabianie zajęć planuje się w sposób niekolidujący z zajęciami realizowanymi zgodnie z planem studiów;
3) zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę muszą być prowadzone w siedzibie uczelni odrabia się wyłącznie w siedzibie uczelni.

§ 3

1. Nauczyciel akademicki zapewnia studentom możliwość konsultacji w siedzibie uczelni zgodnie z planem dyżurów dydaktycznych określonym w danej jednostce.

2. Dopuszcza się możliwość konsultacji w trybie zdalnym w wymiarze nie wyższym niż połowa godzin określona dla nauczyciela akademickiego w planie dyżurów dydaktycznych. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4

1. Kształcenie na odległość prowadzi się w odniesieniu do:

1) uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów szkół doktorskich,
2) słuchaczy studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
3) słuchaczy kursów oraz szkoleń oferowanych przez Uniwersytet Otwarty – jeżeli taka forma kształcenia została określona w programie kształcenia.

2. Zajęcia dla słuchaczy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 mogą być prowadzone w formie kształcenia na odległość za zgodą właściwego prorektora, na wniosek dziekana złożony w porozumieniu z właściwym kierownikiem.

§ 5

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia, odbywa się zgodnie z programem studiów.

§ 6

1. Posiedzenia komisji i innych gremiów działających na podstawie statutu UAM oraz innych aktów normatywnych, w szczególności rady naukowe dyscypliny mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

2. Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia w sposób określony w ust. 1 podejmuje przewodniczący. W przypadku posiedzeń rady naukowej dyscypliny decyzje podejmuje prorektor właściwy w sprawach szkoły na wniosek dziekana.

3. Jeżeli posiedzenie komisji albo innego gremium jest przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przewodniczący jest obowiązany do sprawdzenia, czy wszyscy członkowie mają techniczną możliwość uczestnictwa w posiedzeniu.

4. Przewodniczący komisji lub innego gremium zapewnia osobie, która nie ma technicznej możliwości uczestnictwa w posiedzeniu określonym w ust. 1, dostęp do niezbędnej infrastruktury zlokalizowanej w budynku właściwej jednostki, celem umożliwienia udziału w posiedzeniu. W zakresie udostępnienia infrastruktury przewodniczący działa w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej.

5. Egzamin doktorski w uzasadnionych przypadkach może być przeprowadzony na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w taki sposób podejmuje prorektor właściwy do spraw doktorantów na wniosek przewodniczącego komisji przeprowadzającej egzamin.

§ 7

Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczące:

1) dziekana – stosuje się odpowiednio do dyrektora filii;
2) siedziby uczelni – stosuje się do filii.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Pobierz plik PDF z treścią zarządzenia