Data publikacji w serwisie:

List Rektora z dn. 8 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, że dnia 30 maja Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyraził swoją opinię na temat dokumentu „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna”. W trakcie długiej, wnikliwej i niezwykle rzeczowej dyskusji Senatorowie wnieśli poprawki do przedstawionego projektu i pozytywnie zaopiniowali cały dokument (przy 45 głosach za, 2 wstrzymujących i 3 przeciwnych). Jego treść przedstawiam dziś społeczności akademickiej. Pragnę też przypomnieć, że celem dokumentu jest zapewnienie równych praw i możliwości wszystkim, którzy tę społeczność tworzą.

Zapewniam, że wszystkie uwagi wniesione w drodze wewnątrzuczelnianych konsultacji zostały wnikliwie przeanalizowane przez powołany w tym celu zespół roboczy pod moim przewodnictwem. W wyniku dokonanej analizy, do projektu zostały wprowadzone zmiany w tych zapisach, które budziły największe kontrowersje – przy czym przyjęte rozwiązania nie naruszały istoty dokumentu. Zrezygnowano zatem z możliwości anonimowego zgłaszania przypadków molestowania, dookreślono znaczenie pojęcia szkoleń antydyskryminacyjnych, wycofano się też z przykładowego wykazu konsultantów powoływanych przez Rektora na wniosek Rzecznika Praw i Wolności Akademickich. W zapisie dotyczącym sposobu zwracania się do studentów przechodzących tranzycję dookreślono, iż objęte ewentualnymi sankcjami zachowania muszą być umyślne i uporczywe, a także odnosić się wyłącznie do studentów, którzy formalnie zgłosili potrzebę i chęć zmiany imienia w systemach informatycznych UAM (nie dotyczy to korekty danych w USOS; do czasu rozstrzygnięcia sądowego wszystkie oficjalne dokumenty studenta pozostają bez zmian i są zgodne z metryką urodzenia). Pojęcie różnorodności zostało wzbogacone o różnorodność religijną, rozbudowano także definicję mobbingu, rozszerzając ją o stosowne przykłady.

Pragnę także podkreślić, że zgodnie z opinią prawną, a także opiniami większości naszej społeczności, przyjęte w dokumencie deklaracje i definicje są w pełni spójne z regulacjami obowiązującymi od wielu lat, zarówno w krajowym, jak i europejskim porządku prawnym (zwłaszcza w orzecznictwie sądowym).

Wyszczególnione w dokumencie rozwiązania nie są ukierunkowane na wyróżnienie czy też uprzywilejowanie jakiejkolwiek z grup zagrożonych dyskryminacją – mają charakter uniwersalny, służący w równym stopniu ochronie przed dyskryminacją z uwagi na tożsamość płciową, deklarację przynależności religijnej czy którąkolwiek z innych cech mogących potencjalnie stanowić źródło zachowań dyskryminacyjnych. „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna” określa ponadto ramy działania Rzecznika Praw i Wartości Akademickich i wprowadza bardzo potrzebny na Uniwersytecie mechanizm mediacji.

Przedstawiam Państwu ten dokument z przekonaniem, że przyczyni się on do tego, że UAM będzie jeszcze bardziej przyjaznym i bezpiecznym miejscem nauki i pracy. Mam też nadzieję, że mimo intensywnej, a nawet burzliwej dyskusji, zostanie on przyjęty z życzliwością.

Prof. dr hab. Bogumiła KaniewskaRektor