Data publikacji w serwisie:

Apel Prezydium KRASP o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, kierując się zasadami poszanowania praw człowieka, tolerancji i wzajemnego szacunku oraz koniecznością przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na narodowość, płeć, religię, przekonania polityczne, niepełnosprawność czy orientację seksualną, zgodnie z duchem wcześniejszych dokumentów KRASP:

  • Apelu Prezydium KRASP z dnia 15 października 2015 r. o przeciwstawianie się mowie nienawiści, popartego jednomyślnie przez Zgromadzenie Plenarne KRASP,
  • Deklaracji "Universities for Enlightenment", przyjętej na spotkaniu delegacji konferencji rektorów 1 O krajów Europy Środkowej w Wiedniu 13 grudnia 2018 r.,
  • Stanowiska Prezydium KRASP z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zachowania podstawowych wartości w debacie publicznej,

zwraca się z apelem do uczestników debaty publicznej o zaprzestanie używania sformułowań stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne.

Od kilku dni jesteśmy świadkami ataków na osoby LGBT +. Osoby LGBT + są także wśród nas - pracowników i studentów polskich uczelni. Obraźliwe słowa, padające pod ich adresem, odbierające im poczucie godności, godzą w całą wspólnotę akademicką, czego stanowczo nie akceptujemy. Nieprzekraczalną granicą wolności słowa jest szacunek dla człowieka, niezależnie od jego przynależności etnicznej, wyznania, narodowości czy orientacji seksualnej. Żadne okoliczności, w tym kampania wyborcza, nie mogą uzasadniać sformułowań pełnych pogardy, skierowanych pod adresem jakiejkolwiek mniejszości będącej częścią naszego społeczeństwa.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący KRASP


Zobacz dokument