Data publikacji w serwisie:

Areopag Uniwersytetów. Uchodźcy. Koegzystencja czy asymilacja? Społeczne aspekty wojny

Jak wielokulturowość i wieloetniczność zmieniają społeczeństwo? Czy trauma uchodźctwa może być dziedziczna i jak temu zapobiec? Jak zmienił się krajobraz miejski po przybyciu uchodźców? To tylko przykłady pytań, na które będą odpowiadać uczestnicy kolejnej debaty w ramach Areopagu Uniwersytetów, której gospodarzem będzie UAM.

Areopag Uniwersytetów to wspólny projekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – pomysłodawcy i inicjatora przedsięwzięcia. W ramach cyklu debat eksperci z każdej z uczelni dyskutują o różnych aspektach przemian współczesnego świata spowodowanych pandemią (pierwsza edycja Areopagu) i wojną w Ukrainie (obecna, druga edycja).

Najbliższa debata „Uchodźcy. Koegzystencja czy asymilacja? Społeczne aspekty wojny” odbędzie się 9 marca o godz. 16:00 w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus, przy ul. Wieniawskiego 1. Eksperci rozmawiać będą m.in. o różnych formach pomocy, jakiej polskie miasta i uniwersytety udzielały uchodźcom z Ukrainy, o tym jak obecność uchodźców kształtuje i zmienia nasze społeczeństwo oraz o zagadnieniach dziedziczenia epigenetycznego.

W roli ekspertów wystąpią:

  • prof. Jakub Isański – UAM
  • prof. Marek Nowak – UAM
  • prof. Beata Kowalska – UJ
  • prof. Beata Glinka – UW
  • prof. Bohdan Rożnowski – KUL
  • dr Olena Shelest-Szumilas – UEP

Moderatorką dyskusji będzie dr Katarzyna Jankowiak (UAM).

W drugiej części debaty oddamy głos publiczności. Serdecznie zapraszamy do udziału przedstawicieli społeczności ukraińskiej, organizacji pozarządowych, specjalistów w zakresie wsparcia uchodźców i migrantów, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych tematem koegzystencji/asymilacji uchodźców z Ukrainy.

Debata będzie także transmitowana online: link do debaty

Biogramy ekspertów

Jakub Isański – dr hab. prof. UAM, adiunkt na Wydziale Socjologii UAM. Zainteresowania badawcze to migracje, w szczególności m.in. współczesne migracje wewnętrzne i międzynarodowe na obszarze Unii Europejskiej oraz ich implikacje społeczne i kulturowe, problematyka tożsamości kulturowej oraz kształtowanie się i funkcjonowanie wspólnot etnicznych w regionach przygranicznych. Bada także osadnictwo na ziemiach zachodnich i północnych Polski po 1945 r., wahadłowe migracje zarobkowe po rozszerzeniu UE po 2004 r. oraz napływ ukraińskich uchodźców wojennych w 2022 r. Interesuje się również współczesnym społeczeństwem: dynamiką życia społecznego w Europie ze szczególnym uwzględnieniem przemian życia rodzinnego (funkcjonowanie rodzin, dzietność oraz demograficzne, socjologiczne i ekonomiczne konsekwencje ostatnich przemian w tych dziedzinach).

Marek Nowak – dr hab. prof. UAM, pracownik Wydziału Socjologii UAM. Specjalizuje się w socjologii gospodarki, socjologii społecznego aktywizmu, socjologii sfery publicznej oraz zagadnieniach socjologii miasta i rewitalizacji miast. Współredaktor prac zbiorowych, w tym: Declining City. Developing City (Poznań 2008); O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń (Kraków 2011) współautor monografii: Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce (Poznań 2011), opracowania nawiązującego do tradycji szkoły chicagowskiej: To, co może nam przypomnieć Szkoła Chicagowska z lat 20. i 30. XX w. Dyskusja na temat uwspólniania założeń geografii społecznej i socjologii miasta (2021), tekstu poświęconego sąsiedztwu wielkomiejskiemu: The late modernist community in the late socialistic block of flats: the issue of urban neighbourhood vitality in Poland (2022) oraz monografii: Teoria nieracjonalnego działania. Socjologiczne studium na temat wolontariatu i społecznego aktywizmu (Poznań 2015). Członek zarządu PTS przewodniczący zarządu Oddziału Poznańskiego PTS, współpracuje ze Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji. Członek ESA oraz ISA.

Beata Kowalska – dr hab. prof. UJ, zainteresowania badawcze koncentruje wokół genderowego wymiaru obywatelstwa, aktywizmu i oddolnych mobilizacji społecznych. Pełni funkcję Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest przedstawicielką w Sieci Scholars at Risk działającej na rzecz wolności akademickiej i tworzenia systemów wsparcia dla zagrożonych uczonych. Współautorka raportu: „W poszukiwaniu akademickiej solidarności – perspektywa ukraińska”.

Beata Glinka – prof. dr hab., pełnomocniczka Rektora UW ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, kieruje Katedrą Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkinią Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, a także wielu zespołów eksperckich i ewaluacyjnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki organizacji i zarządzania, kulturowego kontekstu zarządzania, a także przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości migrantów). W badaniach wykorzystuje głównie metody jakościowe. Wielokrotnie nagradzana za swoje badania (w tym przez FNP i Fundację Fulbrighta), publikowała w uznanych wydawnictwach i pismach polskich i międzynarodowych (m.in. Journal of Business Research, Management Decision, International Entrepreneurship and Management Journal). Jest Redaktor Naczelną pisma Problemy Zarządzania i członkinią rad redakcyjnych i naukowych kilku pism międzynarodowych

Bohdan Rożnowski – dr hab. prof. KUL, kierownik Katedry Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej w Instytucie Psychologii. Aktywnie prowadzi badania i publikuje wyniki swoich prac w obszarze psychologii pracy (praca emocjonalna), organizacji (zaangażowanie, wypalenie zawodowe i job crafting), psychologii kariery (tranzyty zawodowe) i psychologii migracji (uwarunkowania strategii adaptacyjnych migrantów). Członek Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Migrantów, członek Rady Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną. Członek organizacji naukowych (Towarzystwo Naukowe KUL) i zawodowych (Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji, Narodowe Forum Doradztwa Kariery). Superwizor EuroPsy w obszarze psychologii pracy i organizacji.

Olena Shelest-Szumilas – doktorka nauk ekonomicznych, badaczka, imigrantka. Absolwentka Politechniki Donieckiej (Ukraina), a obecnie adiunktka w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od grudnia 2022 roku pełni funkcję Pełnomocniczki Rektora UEP ds. Równego Traktowania. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki migracji, rynku pracy, zarządzania ludźmi oraz ekonomii edukacji. Autorka i współautorka publikacji oraz raportów badawczych dotyczących ryzyka inwestowania w kapitał ludzki, kompetencji przyszłości, sytuacji migrantów na rynku pracy. Współpracuje z wieloma instytucjami rynku pracy oraz lokalnym samorządem. W latach 2021-2022 członkini Zespołu ds. polityki integracyjnej migrantek i migrantów powołanym przez Prezydenta Miasta Poznania.