Data publikacji w serwisie:

Collegium Heliodori Święcicki przykładem dobrego wykorzystania środków unijnych

Już od ponad 4 lat mieszkańcy Poznania i studenci UAM mogą podziwiać efekt prac termomodernizacyjnych przeprowadzonych w Collegium Heliodori Święcicki. Działania te zostały dofinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu” (wartość projektu ok. 40 mln zł).

W zabytkowym gmachu dawnego Pałacu Rządowego (PWK), oddanym do użytku w 1929 roku, ocieplono ściany zewnętrzne i dach oraz zamontowano nową stolarkę okienną, co wyraźnie poprawiło wygląd elewacji. Elementem unijnego projektu była też przebudowa systemów grzewczych w budynku, wraz z modernizacją węzła cieplnego, a także wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Dzięki podjętym działaniom zmniejszyło się zużycie energii w Collegium Heliodori Święcicki, co przyczyniło się do spadku emisji dwutlenku węgla do atmosfery i poprawy jakości powietrza. Realizacja projektu świadczy o dbałości UAM o środowisko naturalne i efektywne wykorzystywanie środków unijnych.

Fot. Przemysław Stanula

logotypy unijne


Informacja o stanie osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu oraz uzyskania efektu ekologicznego zakładanego w umowie o dofinansowanie

Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

Wartość osiągnięta w wyniku realizacji projektu

Stopień realizacji (%)

1

Wskaźniki produktu

1.1

Wskaźniki produktu istotne dla celów inwestycji

-

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

MW

0

0,015

0,015

100,00

1.2

Wskaźniki produktu informacyjne

-

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

Szt.

1

1

1

100,00

-

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

24 893

24 893

24 893

100,00

-

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

Szt.

1

1

1

100,00

2

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

2.1

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów inwestycji

-

Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Mg CO2/rok

0

682,41

726,91

106,52

-

Zmniejszenie zużycia energii końcowej

GJ/rok

0

9078,27

9512,00

104,78

-

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

kWh/rok

0

2021900,00

2921837,50

144,51

2.2

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne

-

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

MWh/rok

0

2,02

5,00

247,52

-

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

0

9071,00

9491,00

104,63

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu

Cel projektu: zwiększenie do 2021 r. efektywności energetycznej budynku Collegium Chemicum przy ul Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu i przyczynienie się do poprawy jakości powietrza w regionie

Planowane efekty: zmodernizowany energetycznie zabytkowy budynek użyteczności publicznej

Wartość projektu: 39 345 856,73 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 34 727 067,09 PLN

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020