Data publikacji w serwisie:

HR Excellence in Research na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał logo HR Excellence in Research w 2016 roku. Po zapoznaniu się z ostatnim raportem śródrocznym powołano na UAM zespół pod kierownictwem Prorektor ds. nauki Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk.

Instytucje, które otrzymują logo HR Excellence in Research mają za zadanie opracować i prowadzić wewnętrzną ocenę dotyczącą postępów we wdrażaniu zasad Karty i Kodeksu. Co kilka lat ocenę przeprowadzają również wyznaczeni przez KE eksperci zagraniczni. Powołany niedawno zespół na UAM ma za zadanie min. przeanalizować, jakie zadania zostały już zrealizowane oraz co należy zmienić w związku nową Ustawą o Szkolnictwie Wyższym oraz faktem uzyskania przez Uniwersytet statusu Uczelni Badawczej.

Wyróżnienie jakim jest logo przyznaje Komisja Europejska instytucjom-pracodawcom zarówno publicznym jak i prywatnym oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Przyznawanie loga odbywa się w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Europie. Komisja Europejska promuje wyróżnione instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

HR Excellence in Research pozwala stworzyć pracownikom naukowo-dydaktycznym odpowiednie warunki do wyjazdów krajowych i zagranicznych, zespołom naukowym ułatwia prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także oferuje wparcie w pozyskiwaniu środków finansowych.

Strategia HR zakłada wprowadzenie nowoczesnych procedur rekrutacyjnych (OTM-R) opartych o zasady otwartości, przejrzystości i kryterium osiągnięć, które zapewniają równe możliwości dla wszystkich kandydatów oraz ułatwiają mobilność, co wpływa na zwiększenie umiędzynarodowienia współpracy naukowej.

Przyznawanie loga odbywa się w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Europie. Komisja Europejska promuje wyróżnione instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Zobacz więcej o HR Excellence in Research na portalu UAM