Data publikacji w serwisie:

Informacja o wpływie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i środowisko, oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych

Realizując Art.32 c.pkt.2 Ustawy Prawo Atomowe ( tj. Dz.U. 2019 r. poz.1792 ) informuję, że jednostki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, które prowadzą działalność w narażaniu na promieniowanie jonizujące nie uwalniają substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wdrożony system oceny narażenia osób z ogółu ludności, na podstawie danych obliczeniowych i pomiarów dozymetrycznych, wykazuje, że prowadzone działalności, objęte nadzorem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor UAM


Podstawa prawna:

Dziennik ustaw z dnia 20 września 2019r. Prawo Atomowe

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Atomowe