Data publikacji w serwisie:

Komunikat Rektora

Szanowni Państwo,

W porozumieniu z Panią Rektor-Elekt, prof. dr hab. Bogumiłą Kaniewską, uprzejmie informuję, że zasady świadczenia pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nadal określa zarządzenie Rektora nr 455/2019/2020 z dnia 23 maja 2020 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem Rektora nr 476/2019/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Powyższe regulacje obowiązują do dnia 30 września 2020 roku. Zdaję sobie sprawę, że oczekujecie Państwo na precyzyjną informację dotyczącą zasad pracy obowiązujących po tej dacie, czyli w nowym roku akademickim. Z wprowadzeniem nowych zasad świadczenia pracy na UAM zwlekam, wobec zapowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłoszenia do końca lipca br. stosownych wytycznych dotyczących częściowego przywracania działalności uczelni, które jednak dotąd nie zostały podane do wiadomości. Nie ukazało się także dotąd Rozporządzenie Ministra regulujące funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki po dniu 30 września 2020 r., tj. po dniu, do którego obowiązuje Rozporządzenie z 21 maja 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 486/2019/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 należy odczytywać jako zasady organizacji pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich, uzależnionej od zasad kształcenia przyjętych na poszczególnych wydziałach w odniesieniu do kierunków i lat studiów prowadzonych na tych wydziałach. Przygotowywane zarządzenie określające zasady pracy badawczej będzie powiązane na pewno ze specyfiką badań w ramach dyscyplin. W świetle obecnej sytuacji pandemicznej należy liczyć się z wykonywaniem pracy w sposób zdalny, natomiast dostęp do infrastruktury laboratoryjnej określać będą dziekani poszczególnych wydziałów, zachowując odpowiedni reżim sanitarny oraz uwzględniając decyzje, zalecenie i wytyczne organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zasady pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi będą dopuszczały możliwość uzyskania zgody na pracę zdalną w uzasadnionych przypadkach. Wykonywanie pracy w miejscu pracy będzie objęte reżimem sanitarnym także uwzględniającym aktualne przepisy i wytyczne PIS.

Zakładam, że określeniu zasad pracy pracowników Uniwersytetu przede wszystkim będzie nadal przyświecać troska o ich zdrowie, a także zdrowie ich bliskich przebywających w jednym gospodarstwie domowym.

Z poważaniem,

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor UAM