Data publikacji w serwisie:

„Nauka a praktyka społeczna” – konferencja oraz podpisanie porozumienia o współpracy między PPNT a WNPiD UAM

We wtorek, 31 maja br., na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbyła się I konferencja z cyklu „Nauka a praktyka społeczna”. Otwarciu konferencji towarzyszyło przemówienie Prof. dr hab. Michała Banaszaka – Prorektora UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, a także podpisanie porozumienia o współpracy między Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, a Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Konferencję, w imieniu Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, otworzył prof. dr hab. Maciej Walkowski, Prodziekan ds. nauki. Po krótkim przemówieniu, wraz z Dyrektorem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, prof. dr hab. Hieronimem Maciejewskim – uroczyście podpisali porozumienie o współpracy.

Nawiązana współpraca ma na celu przede wszystkim rozwój badań naukowych, wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej w komercjalizacji wyników badań, a także podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wydziałowego środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości. Planowana jest również organizacja wspólnych inicjatyw o charakterze naukowym i popularnonaukowym, takich jak m.in. praktyki studenckie, czy też produkcje foniczne i audiowizualne służące popularyzacji wyników badań naukowych.

Natomiast celem konferencji było zainicjowanie poznawczych oraz aksjologicznych uzasadnień form działania, które zmierzają do tworzenia platform korelacji pomiędzy wiedzą teoretyczną a potrzebami praktyki społecznej.

Mając na uwadze nikły postęp popularyzacji wiedzy i niepewne związki decyzji, organizatorzy wyszli z inicjatywą cyklicznych konferencji z udziałem wybitnych teoretyków, którzy reprezentują nauki społeczne, nauki humanistyczne, ekonomiczne, sztuki i prawne uwzględniając otwartość na związki interdyscyplinarne z innymi dziedzinami nauki.

Idea „rozwoju” była wartością kluczową dla inicjacji projektu. Dostrzeżono potrzebę i konieczność „zmian” w wielu obszarach przestrzeni społecznej, które wymagają interwencji decyzyjnej.

I konferencja z cyklu „Nauka a praktyka społeczna” opierała się na panelu naukowym „Być i mieć”, gdzie prelegenci mieli możliwość wypowiedzenia się na temat wdrażania wyników badań naukowych w praktykę życia społecznego. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Hieronim Maciejewski, Dyrektor PPNT i Prezes Fundacji UAM, który opowiedział o roli Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w komercjalizacji badań. Przedstawiciele uniwersytetów i świata nauki rozmawiali także o przyszłości pracy, pojęciu zmiany w kulturze i sztuce oraz komercjalizacji wyników badań. Ostatnią część konferencji stanowił panel dyskusyjny „Na szali sukcesu”, podczas którego moderatorzy wspólnie z dyskutantami szukali rozwiązań i zastanawiali się, jak komercjalizować wiedzę.

Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się: Prof. dr hab. Józef Orczyk; Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP; Prof. zw. dr hab. Marek Hendrykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); Dr inż. Jakub Jasiczak – Prezes Zarządu Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Mgr Alicja Ostrowska Leszczyńska – Dyrektor Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM; Mgr Maciej Sytek – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Mgr Kamila Dobek (Poznański Park Naukowo-Technologiczny).

Elementy składowe konferencji, uwzględniając także zadawane pytania i dyskusje, opublikowane zostaną w formie elektronicznej oraz drukowanej.