Data publikacji w serwisie:

Nowa seria wydawnicza UAM i Uniwersytetu w Melbourne

„East Central Europe, 476-1795” to tytuł nowej serii wydawnictwa Brepolis, pod redakcją Dariusa von Güttner-Sporzyńskiego, realizowanej w międzynarodowej współpracy pomiędzy University of Melbourne i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Historii).

Seria obejmuje interdyscyplinarne studia o historii Europy Środkowo-Wschodniej, a jej celem jest przyczynienie się do szerszego zrozumienia przeszłości oraz kultury społecznej, gospodarczej i politycznej Europy Środkowo-Wschodniej, jako integralnej części Europy i jej znaczącego wkładu do historii powszechnej. Podkreślając „specyfikę” Europy Środkowo-Wschodniej, ma ona za zadanie promowanie tego obszaru nie tylko z perspektywy terytorialno-geograficznej czy kulturowej, ale przede wszystkim z perspektywy badań historycznych.

Seria idzie pod prąd dominujących obecnie koncepcji peryferii i granic (pograniczy) oraz przekazu kulturowego w badaniach nad średniowieczem i dziejami nowożytnymi oraz postuluje włączenie przeszłości Europy Środkowo-Wschodniej do dociekań globalnych. Odnosi się również do fundamentalnej kwestii powszechnego postrzegania ludzi i kultury europejskich peryferii jako radykalnie odrębnych i wzajemnie wrogich; często przecież szczególne powiązania istniały między różnymi osobami i kulturami tak w czasie, jaki i przestrzeni.

Wiele można dowiedzieć się o kulturowych koncepcjach porządku i zaburzenia, jednostki i wspólnoty, przynależności i wyobcowania na podstawie badań nad dziejami poszczególnych kultur, etnosów czy państw i ich reakcji na nowe impulsy cywilizacyjne. Seria zawierać więc będzie publikacje dotyczące polityki, kultury, gospodarki i społeczeństw oraz przestrzeni i tożsamości w kręgu Europy Środkowo-Wschodniej. Docelowo jej zadaniem będzie pokazywanie, że doświadczenia „tworzenia (się) Europy” wynikają w znaczącym stopniu z myślenia o ludzkiej egzystencji w kategoriach „my” i „oni".


Redaktor naczelny:
Darius von Güttner-Sporzyński (Melbourne)

Redaktorzy naukowi: Magdalena Biniaś-Szkopek (Poznań), Matthew Firth (Flinders University), Robert Tomczak (Poznań)

Rada wydawnicza serii:

 • Richard Butterwick-Pawlikowski, University College London
 • Józef Dobosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Emilia Jamroziak, University of Leeds
 • Adrian Jones, La Trobe University
 • David Kalhous, Masarykova univerzita, Brno
 • Natalia Nowakowska, University of Oxford
 • Krzysztof Skwierczyński, Uniwersytet Warszawski
 • Daniel Bagi, Uniwersytet w Peczu, Węgry

BREPOLS – EAST CENTRAL EUROPE, 476–1795 SERIES

The series publishes interdisciplinary scholarship about history of East Central Europe. It aims to contribute to a broader understanding of the social, economic, and political culture of East Central Europe as an integral part of Europe and a significant contributor to the human story globally. By highlighting the ‘specificity’ of East Central Europe this series promotes East Central Europe not only as a geographic or cultural concept but also as a method of historical analysis.

This series challenges the application of the concepts of periphery and frontier, and cultural transmission in medieval studies and aims at integrating East Central European history into the study of the medieval world globally. The series also addresses the fundamental issue of the prevalent perception that the people and cultures of the European periphery were radically separate and mutually hostile; often paradoxical connections existed between different peoples over time and this series explores the questions regarding space and identity in the European periphery.

This series aims to demonstrate that the continued experiences of the ‘making of Europe’ imply that thinking about human existence in terms of ‘us and them’ is at once historically specific and generic; much can be learned about cultural conceptions of order and disorder, self and community, belonging and alienation from detailed cultural histories of response to cultural transmission.


General editor:
Darius von Güttner-Sporzyński, University of Melbourne

Assistant editors: Magdalena Biniaś-Szkopek, Adam Mickiewicz University, Poznań; Matthew Firth, Flinders University; Rober Tomczak, Adam Mickiewicz University, Poznań

Editorial Board of the series:

 • Richard Butterwick-Pawlikowski, University College London
 • Józef Dobosz, Adam Mickiewicz University, Poznań
 • Emilia Jamroziak, University of Leeds
 • Adrian Jones, La Trobe University
 • David Kalhous, Masaryk University, Brno
 • Krzysztof Skwierczyński, University of Warsaw
 • Natalia Nowakowska, University of Oxford
 • Daniel Bagi, University of Pecs