Data publikacji w serwisie:

Powstało Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM

Na naszym Uniwersytecie rozpoczyna działalność Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM. Organizacja, oficjalnie zarejestrowana 8 października 2020 r., będzie zrzeszać osoby, którym bliskie jest kreowanie na Uniwersytecie przestrzeni wolnej od uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, poszanowanie praw człowieka oraz wzmacnianie idei równości, różnorodności, szacunku i życzliwości w kontaktach międzyludzkich. Stowarzyszenie będzie podejmować działania na rzecz integracji osób LGBT+ pracujących i studiujących na UAM oraz ich sojuszników i sojuszniczek. Celem jest również zwiększenie widoczności osób LGBT+ w życiu akademickim.

Powyższe cele Stowarzyszenie zamierza realizować poprzez inicjatywy o zasięgu lokalnym (w tym współpracę z włodarzami miasta Poznania), ale też ogólnopolskim i międzynarodowym, dzięki współdziałaniu z podobnymi organizacjami na uniwersytetach i kampusach w kraju i za granicą. W swoich planach przewiduje realizację projektów społecznych, dydaktycznych, badawczych i kulturalnych, włączając w to rozmaite wydarzenia edukacyjne i artystyczne oraz działalność wydawniczą.

W skład grupy założycielskiej Stowarzyszenia wchodzą (w porządku alfabetycznym): dr Łukasz Berger (WFPiK), prof. UAM. dr hab. Paweł Leszkowicz (WNoS), dr Jacek Olesiejko (WA), dr Joanna Śmiecińska (WA), prof. UAM dr hab. Błażej Warkocki (WFPiK), mgr Olga Witczak (WA), prof. UAM dr hab. Marek Woszczek (WFil), dr Jowita Wycisk (WPiK).