Data publikacji w serwisie:

Rektor prof. Bogumiła Kaniewska dziękuje za udział w konsultacjach

Szanowni Państwo,

wczoraj zakończyły się społeczne konsultacje nad projektem „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”. Za pośrednictwem formularza otrzymałam ponad 80 uwag. Są one bardzo różnorodne: od redakcyjnych po merytorycznie uargumentowane analizy przedstawionej propozycji. Różna jest także ich tonacja: od głosów pełnego, entuzjastycznego poparcia po opinie niezwykle krytyczne, kwestionujące wartość i potrzebę wprowadzania dokumentu. Otrzymałam także uwagi przekazane drogą mailową oraz poprzez Biuro Rektora. Niektóre z tych pism zostały już upublicznione przez ich Autorki i Autorów.

Chciałabym już dziś serdecznie podziękować Wszystkim, którzy zechcieli zapoznać się z dokumentem i podzielić się swoimi refleksjami. Jestem niezmiernie wdzięczna za rzeczową dyskusję i przekazane opinie, wskazujące na zainteresowanie społeczności UAM, a także wagę podejmowanego problemu. W najbliższym czasie – w kolejnym liście skierowanym do całej społeczności akademickiej – odniosę się do przedstawionych uwag, w szczególności tych, które powtarzały się w Państwa głosach najczęściej. Część z nich z pewnością zostanie wykorzystana, by udoskonalić przedstawiony dokument jeszcze przed dyskusją na Senacie (Państwo Senatorzy otrzymają te zmiany w trybie autopoprawki). Oczywiście, nie sposób uwzględnić wszystkich sugestii, zwłaszcza że były one skrajnie zróżnicowane – stąd rozważeniu zostaną poddane te, które powtarzają się najczęściej lub też wskazują na niedociągnięcia projektu.

Poza uwagami przekazanymi w ramach konsultacji ze społecznością Uniwersytetu napłynęły także opinie podmiotów zewnętrznych – między innymi Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego, Młodzieży Wszechpolskiej i innych. Również na te pisma odpowiem w przewidzianym prawem terminie, jednak już teraz chciałabym sprostować kilka błędnych informacji, które pojawiły się w mediach.

Nie jest prawdą, iż nie dopuszczam do dyskusji nad dokumentem i nie przyjmuję do wiadomości stanowisk krytycznych wobec projektu: dyskusję tę mogę podjąć dopiero dziś, po zamknięciu wewnętrznej ankiety. Jej stworzenie oraz upowszechnienie projektu przed głosowaniem na Senacie, są tego najlepszym dowodem. „Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM” ma na celu uspójnienie prowadzonych już działań, określenie i rozbudowanie kompetencji jednostek i osób angażujących się w działania antydyskryminacyjne, ustalenie warunków działania rzecznika praw i wartości akademickich, słowem: zbudowanie systemu działań antydyskryminacyjnych na UAM. Został on przygotowany przez Zespół ds. strategii antydyskryminacyjnej i mediacji powołany dnia 1 lutego 2021 r., złożony z 12 osób, reprezentujących wszystkie grupy pracowników UAM, pod przewodnictwem Pełnomocnika Rektora UAM ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Projekt ten był poddany dyskusji w różnych gremiach (w tym także w gronie dziekanów – w dniu 3 grudnia 2021 r. oraz na Senacie, z udziałem przedstawicieli studentów, doktorantów, związków zawodowych – w dniu 28 marca 2022 r.).

Pojawiły się też opinie, że na UAM nie występują przypadki dyskryminacji i w związku z tym taki dokument, jak „Polityka…”, jest niepotrzebny. Zarówno prace Komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji, jak i wnioski z badań ankietowych przeprowadzanych na uczelni wykazały, że tego typu zachowania mają niestety miejsce. Nie ulega zatem wątpliwości, że implementacja tego dokumentu jest w pełni uzasadniona.

Chcę wyraźnie podkreślić, że przygotowywany dokument nie jest żadnym novum w naszej społeczności – stanowi raczej zamknięcie pewnego etapu i nakreślenie sposobu realizacji wcześniej zapowiadanych działań. Są one zapisane w strategii uczelni, w Statucie UAM i widoczne w innych działaniach i inicjatywach, a ich celem jest podniesienie kultury organizacyjnej uczelni w imię poszanowana godności każdego człowieka, godności każdego z nas.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor