Data publikacji w serwisie:

Seminarium dla laureatów konkursów BESTStudentGRANT oraz ADVANCEDBestStudentGRANT

5 kwietnia br. w Sali Senatu UAM odbyło się seminarium podsumowujące VII edycję konkursu grantowego BESTStudentGRANT (konkurs IDUB nr 079) oraz II edycję konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs IDUB nr 075) realizowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursach uprawnieni byli studenci UAM początkowych lat studiów — I oraz II roku studiów pierwszego stopnia spełniających szczegółowe wymagania regulaminowe.

W uroczystym spotkaniu oprócz Laureatów konkursu i ich zespołów badawczych uczestniczyli również Członkowie Kapituły Konkursu oraz Opiekunowie naukowi laureatów, a całości przewodniczyła Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik. Przypomnijmy, że w VII edycji BESTStudentGRANT nagrodzonych zostało 6 projektów a w II edycji ADVANCEDBestStudentGRANT dofinansowanie otrzymały 33 projekty indywidualne i zespołowe ze wszystkich Szkół Dziedzinowych UAM (23 indywidualne oraz 10 zespołowych).

Podczas seminarium, podzielonego na dwa spotkania rezultaty swoich prac badawczych zaprezentowało 26 laureatów, którzy podzieleni zostali według Szkół Dziedzinowych. Wachlarz tematyczny projektów był bardzo szeroki, a wszystkie prace były równie interesujące i spotkały się z uznaniem Członków Kapituły Konkursu, którzy wyrazili swój podziw dla zaangażowania i pasji młodych badaczy. Po wysłuchaniu prezentacji słuchacze mieli czas na zadawanie pytań laureatom, z czego chętnie skorzystali. Oprócz wartości merytorycznej projektów zwrócono również uwagę na umiejętności retoryczne Laureatów, którzy w przystępny, a zarazem profesjonalny sposób omówili wyniki swoich badań. Na koniec Przewodnicząca Kapituły Konkursu raz jeszcze złożyła serdeczne gratulacje wszystkim laureatom, spośród których wielu wyraziło chęć kontynuowania prac nad badaniami zapoczątkowanymi poprzez udział w projekcie Study@research.

Poniżej przedstawiamy listę Laureatek i Laureatów, którzy zaprezentowali efekty swoich prac badawczych.

SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Konkurs BESTStudentGRANT:

 • Iga Batog, Wydział Nauk o Sztuce – Pomiędzy Berlinem a Bayreuth. The Loop of Nibelung Simona Steena-Andersena.
 • Barbara Bojarska, Wydział Filozoficzny – Spektrum autyzmu i jego autodiagnoza z perspektywy filozoficznej.
 • Kinga Kaptur, Wydział Archeologii – Garderoba kobiet pracujących połowy XVIII wieku na ziemiach polskich.

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT:

 • Paweł Dmitrijew, Wydział Archeologii – Archeologiczne i historyczne dziedzictwo Angary Środkowej w kontekście zmian krajobrazowych od XVIII wieku.
 • Jan Czeski, Weronika Tyde, Kacper Uciński, Wydział Archeologii – grant zespołowy – Nowo odkryte stanowisko w Samborsku - charakterystyka archeologiczna i zagrożenia.
 • Agnieszka Kaczmarek, Wydział Historii – Świadectwo Benjamina Murmelsteina – ostatniego z niesprawiedliwych.
 • Przemysław Wąsik, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa – Dystopia jako forma rozrywki. Na przykładzie konwencji „battle royale”.
 • Aleksandra Froehlich, Wydział Archeologii – Analiza przestrzenna depozytu ze schyłku epoki brązu z Pieniężnicy woj. pomorskie.

SZKOŁA NAUK O JĘZYKU I LITERATURZE

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT:

 • Matylda Paszkiewicz, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej –  Czy szlachcic wygra z Fortuną? Fortuna, społeczeństwo i dawna kultura zabawy w sortilegium Seweryna Bączalskiego Fortuna albo szczęście.
 • Damian Pawłowski, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – Językowa inkluzywność – jej przejawy i recepcja. Sposoby wyrażania niebinarności w język.
 • Kacper Kidziak,Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – Kulturotwórcza i perswazyjna funkcja osiągnięć w grach cyfrowych. Analiza, poetyka, systematyka, taksonomia.

SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT:

 • Rozalia Tłuścik, Wydział Psychologii i Kognitywistyki – Czy nastawienie człowieka do robotów wpływa na to, jak je traktuje w grze?
 • Marcelina Martyńska, Wojciech Rogowski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki – grant zespołowy – Polska adaptacja narzędzia Loneliness in Intimate Relationship Scale (LIRS).
 • Wojciech Wiśniewski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki – Harmonijny i obsesyjny wymiar pasji do E-sportu a skłonność do prokrastynacji sennej i dobrostan psychiczny.
 • Krzysztof Żerko, Dominika Borowska-Dobrowolska, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – grant zespołowy – Ewolucja wizerunku Wołodymyra Zełeńskiego w prasie ukraińskiej, rosyjskiej i niemieckiej (na wybranych przykładach).

SZKOŁA NAUK PRZYRODNICZYCH

Konkurs BESTStudentGRANT:

 • Kristina Bujanowska, Wydział Biologii – Modyfikacja n6-metyloadenozyny RNA jako potencjalny przełącznik metaboliczny decydujący o przeżyciu lub śmierci komórki na przykładzie starzenia indukowanego ciemnością w liściach jęczmienia.

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT:

 • Maksymilian Chmielewski, Mikołaj Charchuta, Wydział Biologii – Mikrobiomy drzew liściastych przyszłościowych dla przebudowy drzewostanu na przykładzie lipy szerokolistnej (Tilia platyphyllos, L.) - bioinformatyczno-fenomiczne studium sadzonek.
 • Konstancja Cichocka, Julia Janus, Liliana  Zenderowska, Jakub Kilanowski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych – Czynniki środowiskowe wpływające na zbiorowiska okrzemek w fontannach miejskich.

SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH

Konkurs BESTStudentGRANT:

 • Roman Buksak, Wydział Chemii – Sililujące sprzęganie dipodstawionych etenów z winylosilanami z wykorzystaniem układów katalitycznych opartych na kompleksach rodu.

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT:

 • Kacper Grzegorczyk, Wydział Chemii – Nowe siarkopochodne silseskwioksanów klatkowych.
 • Igor Łukasik, Zuzanna  Matela, Wydział Chemii, grant zespołowy – Heteronuklearne kompleksy na bazie ligandów pirydylo-β-diketonowych oraz metali d-elektronowych jako indywidua do zbadania efektu multiwalentności w katalizie.
 • Jakub Nagórny, Wydział Chemii, grant zespołowy – Selektywna funkcjonalizacja borylosililoalkenów na drodze reakcji sprzęgania i demetalacji.
 • Gustaw Fita, Wydział Chemii – Synteza i charakterystyka modyfikowanych sorbentów na bazie węgli mezoporowatych dla procesu sorpcji jonów fosforanowych(V).
 • Agnieszka Ernst, Wydział Chemii – Funkcjonalizowany powierzchniowo tlenek tytanu(IV), jako napełniacz modelujący degradację fotochemiczną polilaktydu stosowanego w druku 3D.
 • Aleksandra Skrzypczak, Szymon Piguła, Klaudia Sobieska, Wydział Chemii – grant zespołowy – Zmiana zawartości wybranych pierwiastków (metali ciężkich i arsenu) w glebach rolnych na różnym etapie cyklu uprawy roli w ciągu roku.
 • Julia Walińska, Wydział Chemii – Funkcjonalizowane związki krzemoorganiczne jako modyfikatory polioksymetylenu (POM) w technologii druku 3D.